Kayseri Büyükşehir'den 12.4 milyon TL'ye satılık 16 arsa!

Kayseri Büyükşehir'den 12.4 milyon TL'ye satılık 16 arsa!

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan toplam 16 adet arsa 12 milyon 481 bin 838 TL bedel ile satışa çıkarıldı. Satışa konu olan arsaların ihalesi 13 Şubat 2019 olarak açıklandı.


Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan toplam 16 adet arsa satışa sunuldu. Satışa konu olan arsalar için toplamda 12 milyon 481 bin 838 TL bedel isteniyor. 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Cırkalan Mahallesinde bulunan 11182 ada 1 parsel, 11184 ada 1 parsel, 11185 ada 1 parsel, 11186 ada 1 parsel, 11187 ada 1 parsel, 11188 ada 1 parsel, 11189 ada 1 parsel, 11190 ada 1 parsel, 11191 ada 1 parsel, 11192 ada 1 parsel, 11193 ada 1 parsel, 11194 ada 1 parsel, 11195 ada 1 parsel, 11196 ada 1 parselde bulunan 14 adet Küçük Sanayi alanı ve 11183 ada 1 parsel, 11197 ada 4 parselde bulunan 2 adet Ticaret alanı arsası olmak üzere toplam 16 adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile toplu halde satılacaktır.

1-İhale 13/02/2019 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
c-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
ç-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
d-Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
e-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4-Son müracaat tarihi 13/02/2019 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.
Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhammen Geçici Ek
İlçesi Mevkii Adet Bedel Teminat Teminat Açıklama :
Kocasinan Cırkalan 16 12.481.838,72-TL 374.455,16-TL 374.455,16-TL Küçük Sanayi Alanı Ticaret Alanı Arsaları