01 / 07 / 2022

Kayseri'de 37.7 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

Kayseri'de 37.7 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

Kayseri İli Pınarbaşı Belediye Başkanlığı, Kayseri Yeni Ocak Mahallesi'nde kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi düzenliyor. İhale 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacak.Kayseri İli Pınarbaşı Belediye Başkanlığı, Kayseri Yeni Ocak Mahallesi'nde kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edecek. İhalenin geçici teminat bedeli 1 milyon 314 bin 843 TL olarak belirlendi.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kayseri İli Pınarbaşı Belediye Başkanlığından:

Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen işin, kat karşılığı inşaat yapım ihalesidir.

Kayseri de 37.7 milyon TL ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat karşılığı inşaat yapım ihalesi; yukarıdaki tabloda belirtilen saatte, Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda istenen belgelerle birlikte en geç, 25.10.2021 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Pınarbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Madde 3 - Uygulanacak İhale Usulü: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle yapılacaktır.
Madde 4 - İhale Şartnamesinin Ekleri ile Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi ve projeler Fen İşleri Müdürlüğünde, mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak iş için ihale dosya bedeli 500,00 TL (Beşyüz Lira) olup, Pınarbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır.
Madde 5 - İşin Süresi, Niteliği, Nevi ve Miktarı: İşin süresi yer tesliminden itibaren 750 (yedi yüz elli) gündür. Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Yeni Ocak Mah. 319 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerine kat karşılığı konut ve ticari alanlar (market, mağaza, eczane, dükkan vb.) içeren yapı inşa edilecektir. Paylaşım, bağımsız bölüm net alanları toplamı temel alınarak, toplam inşaat alanının yaklaşık % 21‘ine denk gelen, şartname eki olan mahal listesinde, Belediye sütununda işaretli bağımsız bölümleri idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. İhale bunun üzerine verilecek nakit Türk Lirasını en çok teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak
bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakitin muhammen bedeli 5.000,00 (Beşbin) TL’dir.İhale sonucu ortaya çıkan ihale bedeli ita amiri onayından sonra 2886 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde peşin ödenecektir. Yüklenici kendi payına düşen bağımsız bölüm büyüklüklerinde (idare ile yapılacak istişare sonucunda) değişiklik yapabilecektir. İdarenin onayı ile projede değişiklikler yapılabilecektir.
Madde 6 - Tahmini Bedeli, Geçici Teminat ve Kesin Teminat Bedelleri: Belediyemiz tarafından hazırlatılmış olan uygulama projelerine göre yapının inşaat bedeli ve çevre düzenleme bedeli toplamı yaklaşık maliyet olarak alınmış olup buna göre Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 37.723.128,28 TL (otuz yedi milyon yedi yüz yirmi üç bin yüz yirmi sekiz lira yirmi sekiz kuruş)’dir.
Kıymet Takdir Komisyonunun 30.07.2021 tarihli Raporuna göre arsa bedeli 6.100.000,00 (altı milyon yüz bin) TL’dir.
Buna göre toplam yaklaşık maliyet, inşaat yapım bedeli+arsa bedeli+muhammen bedelin toplamı olan 43.828.128,28 (kırk üç milyon sekiz yüz yirmi sekiz bin yüz yirmi sekiz lira yirmi sekiz kuruş) TL’dir.

Kayseri de 37.7 milyon TL ye kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

Geçici teminat bedeli 43.828.128,28x%3= 1.314.843,85 (bir milyon üç yüz on dört bin sekiz yüz kırk üç lira seksen beş kuruş) TL’dir
Kesin teminat bedeli ihale sonucu oluşan teklif bedeli toplamı üzerinden, %6 oranına tekabül edecek şekilde sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici tarafından idareye verilecektir.
Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabilecek veya banka teminat mektubu olarak verilebilecektir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ‘Kat Karşılığında İnşaat Yapım İşi’ diye yazılacaktır. Ayrıca teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı idarede bulunacaktır.
Madde 7 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:
7.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,
7.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi (Aslı),
7.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),
7.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge. (Belediyemizden alınacaktır),
7.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu. (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
7.6-) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka
teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunun aslı olacaktır.
7.7-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.
7.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname,
7.9-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
7.10-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri.
7.11-) Yaklaşık maliyetin % 10 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
B-II veya B-III grubu son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.
Madde 8- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların verdikleri teklifler 90 gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.