Keçiören Belediyesi'nden 21.3 milyon TL'ye otopark ihalesi!

Keçiören Belediyesi'nden 21.3 milyon TL'ye otopark ihalesi!

Keçiören Belediyesi, 10 Mayıs'ta düzenleyeceği ihale ile çok katlı otopark ve müştemilatları sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi kurulmak suretiyle kiraya verecek..


Keçiören Belediyesi, çok katlı otopark ve müştemilatları sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi kurulmak suretiyle kiraya verilecek. İhale 10 Mayıs'ta gerçekleşecek.


ÇOK KATLI KAPALI OTOPARK VE MÜŞTEMİLATLARI SINIRLI AYNİ HAK (ÜST HAKKI) TESİSİ KURULMAK SURETİYLE KİRAYA VERİLECEKTİR


Keçiören Belediyesinden:


1 - Mülkiyeti Keçiören Belediyesine ait Güçlükaya Mahallesinde imarın 34883 ada 1 parsel üzerine yapılacak olan inşaata ait kat alanları ve kullanım şekilleri belirtilen taşınmaz üzerine  Ankara  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2016 tarih ve 2521 sayılı kararı ile Keçiören Belediyesine verilen yetkiye istinaden, Keçiören Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 6 sayılı kararına gereğince 4 (dört) katı bodrum, 1 (bir) katı zemin ve 2 (iki) katı normal kattan ibaret olan çok katlı kapalı otopark ve müştemilatlarından ibaret toplam 7 katlı bina İdare tarafından hazırlanan mimari avan proje doğrultusunda, Statik, Mekanik, Elektrik, Tesisat, uygulama mimari, peyzaj vb. projeleri de tüm detayları ile birlikte Yüklenici tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde hazırlanması ve İdare’nin ilgili birimlerince onaylanması şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi kurulmak suretiyle kapalı teklif usulü ile yapılacak ihale sonucunda kiraya verilecektir.

2 - İhale 10/05/2017 Çarşamba Günü saat 15.50 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Muhammen Bedel: İhale konusu Kiralama işinin muhammen bedeli 21.361.056,25 TL. dir.

4 - Geçici Teminat Bedeli: İhale konusu ayni hak tesisinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3’ü tutarındaki 640.831,69 TL dir (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

6 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

A) Dış Zarf- Tebligat için Türkiye’de adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

- Kanuni ikametgah Belgesi, (Gerçek kişiler için muhtarlıktan veya nüfus müdürlüklerinden alınmış belge, tüzel kişiler için adres bildirgesi verilmesi zorunludur.)

- Teklif vermeye ve temsile yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve şartname bedeli

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,

- Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak.)

- Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediye ile İcralık ya da Mahkemelik durumda olmadığına dair belge. (Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak.)

B) İç Zarf

- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olacak.) .

7 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

8 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.

9 - Teklifler; - 2886 sayılı D.İ.K.nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir

10 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 500 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.