Kira gelir vergisi muafiyeti 2015!

Kira gelir vergisi muafiyeti 2015!


Taşınmaz mallarını kiraya vererek gelir elde eden kimseler, kira gelir vergisi mükellefi oluyor. Vergi ödemek için belirlenen sınırın üstünde gelir elde edilmiş olması gerekiyor. İşte kira gelir vergisi muafiyeti 2015...


Kira gelir vergisi muafiyeti 2015!

Taşınmaz mallarını kiraya vererek gelir elde eden kimselerin kira gelir vergisi ödemeleri gerekiyor. Ancak herkes vergi mükellefi olmuyor.


Vergi ödemek için belirlenen sınırın üstünde gelir elde edilmiş olması gerekiyor. Vergide istisna bedeli her sene yeniden belirleniyor. 2014 yılında yapılan ödemeler için meskenlerde istisna bedeli,  3.300 TL olarak belirlenmişti.


2015 yılında uygulanacak kira gelir vergisi muafiyet sınırı da 30 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında açıklanıyor.


Tebliğ gereğince, mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2015 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.600 TL olarak tespit edildi.


1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı


Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2015 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.600 TL olarak tespit edilmiştir.


1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı


Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere 13.00 TL olarak tespit edilmiştir.


1.3. Engellilik İndirimi Tutarları


Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 880 TL, ikinci derece engelliler için 440 TL, üçüncü derece engelliler için 200 TL olarak tespit edilmiştir.


1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar


Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 6.000 TL, diğer yerlerde 4.000 TL olarak tespit edilmiştir.


1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler


Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere;


- 1 numaralı bent için 84.000 TL ve 120.000 TL,

- 2 numaralı bent için 40.000 TL,

- 3 numaralı bent için 84.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.


1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı


Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 10.600 TL olarak tespit edilmiştir.


1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı


Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 23.000 TL olarak tespit edilmiştir.


1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı


Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.500 TL olarak tespit edilmiştir.


Gelir vergisi genel tebliği seri no:287!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com