Kira kontratı damga vergisi nasıl hesaplanır?

Kira kontratı damga vergisi nasıl hesaplanır? Kira kontratı damga vergisi nasıl hesaplanır?

Damga vergisi, kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergiye deniyor. Kira kontratı için de bu vergi ödeniyor. Peki, kira kontratı damga vergisi nasıl hesaplanır?Kira kontratı damga vergisi nasıl hesaplanır?

Damga vergisi, kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergiye deniyor.


Kira sözleşmeleri sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden nispi damga vergisine tabi tutuluyor. Bu oran; 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2015 yılı için binde 1,89 olarak tespit ediliyor.


Bu kağıtlara ilişkin damga vergisi kağıdı imzalayanların sürekli damga vergisi mükellefi olması halinde Damga Vergisi Kanununun 22/a maddesi uyarınca ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir. 


Sözleşmeyi düzenleyenlerin sürekli mükellefiyeti olmaması halinde ise sözleşmenin düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.


Damga vergisine tabi kağıtları imzalayanların damga vergisi açısından müteselsil sorumluluğu vardır. Bu nedenle kağıdı düzenleyen taraflardan birinin vergiyi ödemesi yeterlidir.


Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri ile dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri damga vergisinden istisnadır.


Ancak,  istisna kapsamındaki kira  sözleşmelerinin  ayrıca   kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" veya "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" olarak kefil imzasını içermesi halinde, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca kefalet şerhi üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla (58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2015 yılı için binde 9,48 oranında) nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.


Kira kontratı ne zaman geçerli olur?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com