Kira sözleşmesi feshi dilekçe örneği 2021!

Kira sözleşmesi feshi dilekçe örneği 2021!


Kiralayan ve kiraya veren arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Ancak tarafların haklı gerekçelerinin olması durumunda sözleşme fesh edilebiliyor. İşte kira sözleşmesi feshi dilekçe örneği 2021...


Kira sözleşmesi feshi dilekçe örneği 2021!

Bir gayrimenkulün kiralanması durumunda kiracı ile mülk sahibi arasında sözleşme imzalanıyor. Kira sözleşmesiyle taraflar arasında oluşabilecek sorunların önüne geçiyor.

Kira sözleşmesi feshi dilekçe örneği 2021!

Türk Borçlar Kanunu 29. maddesine göre, gayrimenkul sahibi ile kiracı arasında imzalan sözleşmede şu ifadeler kullanılıyor:

"Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme." 

Kiralayan ya da kiraya verenin haklı gerekçelerinin olması durumunda kira sözleşmesi fesh edilebiliyor. Kira sözleşmesinin karşılıklı fesh edilmesi amacıyla yeni bir dilekçe hazırlanması gerekiyor. 

Kira sözleşmesi feshi dilekçe örneği 2021!

Kira sözleşmesi feshi dilekçe örneği 2021

Kira sözleşmesi feshi dilekçe örneği 2021 şu şekilde hazırlanıyor: 

…………… SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI  : 

VEKİLİ : 

DAVALI  : 

DAVA KONUSU : Belirsiz süreli kira sözleşmesinin feshi ve mecurun tahliyesine karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :

1. Davalı ……………, mülkiyeti müvekkilim ………………. ait olan ve ……….. ili, …………... ilçesi ………… sokak No: …/….. adresinde bulunan dairede …/…./….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ……………... TL.- kira ödemektedir.

2. Davalı ile müvekkilim arasında yapılan …/…./…… başlangıç tarihli kira sözleşmesinde kira sözleşmesinin süresine ilişkin herhangi bir kayıt yer almamaktadır. Bu nedenle davalı ile müvekkilim arasında yapılan kira sözleşmesi belirsiz süreli bir kira sözleşmesidir.

3. Müvekkilim tarafından Kira sözleşmesinin feshedildiği ve davalının söz konusu daireyi sözleşmenin feshi nedeniyle tahliye etmesi gerektiği için davalıya ……………. Noterliğinin …/…/……… tarih ve …………. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirilmesine rağmen davalı herhangi bir şekilde söz konusu kiralananı tahliye etmemiştir.

4. Bu itibarla, kira sözleşmesinin belirsiz süreli kira sözleşmesi olmasına ve davalıya ihtarname çekilerek kiralananı tahliye etmesi gerektiği bildirilmesine rağmen kiralananı tahliye etmemsi nedeniyle belirsiz süreli kira sözleşmesinin feshine ve davalının tahliyesine karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. 

HUKUKİ SEBEPLER : Borçlar Kanunu m. 262 ve diğer maddeleri, 6570 Sayılı Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER : …../…./……. başlangıç tarihli kira sözleşmesi, ………….. Noterliğinin …/…./……. tarih ve ……………… yevmiye numaralı ihtarnamesi, , Tapu Kayıtları, tanık beyanı, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle, davamızın kabulü ile, Müvekkilime ait kiralananda …../…./……. başlangıç tarihli ve belirsiz süreli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta olan davalıyla müvekkilim arasındaki kira sözleşmesinin feshine, davalının kiralanandan tahliyesine ve yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/..........

Davacı Vekili

EK:

1.) …/…/…… başlangıç tarihli kira sözleşmesi,

2.) …………. Noterliğinin …../…/……… tarih ve …………. yevmiye numaralı ihtarnamesi,

3.) Tapu Kayıtları.

2021 kira sözleşmesi!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com