15 / 08 / 2022

Kiracı abonelik işlemleri 2016!

Kiracı abonelik işlemleri 2016!

Kiracının taşınmaz maldaki elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetlerden yararlanılabilmesi için kiracının bunlara abone olması gerekiyor. Peki, kiracı abonelik işlemleri 2016 nelerdir? Kiracı nasıl abone olur?Kiracı abonelik işlemleri 2016!

Taşınmaz mal kiralamalarında mal sahibi ile kiracı arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Böylece, kiracılar ilgili taşınmazı kullanım hakkına sahip olmuş oluyor.


Ancak taşınmaz maldaki elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetlerden yararlanılabilmesi için kiracının bunlara abone olması gerekiyor. Peki, kiracı abonelik işlemleri 2016 nelerdir? Kiracı nasıl abone olur?


Kiracı abonelik işlemleri 2016..


Su abonelik işlemi 2016

Gerekli Belgeler : 

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise  ;


İlgili Belediye'den binanın yapım tarihine dair yazı veya Elektrik - Doğalgaz - Telefon Sözleşme evraklarından biri

T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 211 TL Abonelik ve 185 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 396 TL

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise  ;


Yapı Ruhsatı

T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 211 TL Abonelik ve 185 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 396TL

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Yapım tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda ;


Yapı İskan Belgesi (İlgili Belediyesi'nden alınan)

TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 211 TL Abonelik ve 185 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 396 TL

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)


İŞYERİ ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler :


Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise  ;


İlgili Belediye'den binanın yapım tarihine dair yazı veya Elektrik - Doğalgaz - Telefon Sözleşme evraklarından biri

T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

Vergi Numarası

İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

388 TL Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise  ;


Yapı Ruhsatı

T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

Vergi Numarası

İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

388 TL Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli

Yapım tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda ;


Yapı İskan Belgesi (İlgili Belediyesi'nden alınan)

TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

Vergi Numarası

İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

388 TL Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli


Elektrik abonelik işlemi 2016

Yeni bir tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, dilekçe ile şirkete doğrudan başvurur.


Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı;


a) Tapu kaydı ve Belediye ve Yapı Denetim Kuruluşu onaylı elektrik projesi,


b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni,


c) Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma izni,


d) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belge,


e) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için, mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesi,


f) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler.


ile


Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.


Başvurunun değerlendirilmesi ve bağlantı anlaşması


Gerçek veya tüzel kişilerin, dağıtım sistemine bağlantı talebinin dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanması ve bağlantı anlaşması yaparak hizmet verilmesi esastır.


Bağlantı için yapılan başvuru, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından, dağıtım sisteminin mevcut durumu çerçevesinde genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması hususları da dikkate alınarak değerlendirilir.


Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde, şirketimiz ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması imzalanır.


Bağlantı bedeli, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez. (2014 yılı dağıtım bağlantı bedelleri, 0-15 kW (dahil) 64,3TL, 15-100 kW 147 TL, 100 kW üzeri 186,8 TL O.G bedelleri, 0-400 kVA (dahil) 608,8 TL, 400 kVA üzeri 756,6 TL)


Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır ve söz konusu kullanım yerindeki müşteri değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılması talep edilmez.


Doğalgaz abonelik işlemi 2016

Konut  amaçlı abonelik işlemlerinde;

Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 393 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS için 324 TL + KDV  olarak abone bağlantı bedeli artırılır,


Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS);  Dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' için 1 BBS artırılarak hesaplanır. 

Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda 153 TL + KDV  tahsil edilir.


Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı);

Konut harici doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde bağlantı, abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi kişilere (Sertifika sahibi firmalar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onay almış Yapım ve Hizmet Sertifika sahibi firmalar olup, bu firmalara http://www2.epdk.org.tr/reports/pages/report.asp?report=dpdsertifika1  linkinden ulaşabilirsiniz.) veya dağıtım şirketlerine yaptırılır. 


Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine (İGDAŞ) yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin (İGDAŞ) aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine % 10 ilave edilerek bulunur. (KDV hariç)


Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin (İGDAŞ) aboneden alacağı bedel ilk 100 metrelik bağlantı için 324 TL’dir, ilave her metre için 2 TL eklenir.Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı Olmaması ve Konutlarla Aynı Binada Bulunması Halinde);

Abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 393 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS için 324 TL + KDV olarak abone bağlantı bedeli artırılır,

Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS);  Dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' için 1 BBS artırılarak hesaplanır.


Kiracıyla kontrat nasıl yapılır?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com