Kirada oturup kira geliri elde edenler yüzde 5'lik indirimden faydalanabilir mi?

Kirada oturup kira geliri elde edenler yüzde 5'lik indirimden faydalanabilir mi?

Kendisi kirada oturup; kira geliri elde eden kimseler, ödedikleri kirayı kira gelir vergisinde gerçek gider yöntemini seçerek indirebiliyor. Peki, kirada oturup kira geliri elde edenler yüzde 5'lik indirimden faydalanabilir mi?


Kirada oturup kira geliri elde edenler yüzde 5'lik indirimden faydalanabilir mi?

Hem kendisi kirada oturan hem de kira geliri elde eden kimseler, ödedikleri kirayı, kira gelir vergisinde gerçek gider yöntemini seçerek indirebiliyor. Buna bir de gayrimenkulün son 5 sene içerisinde ediniminden dolayı indirim eklenebiliyor.


Gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5’i vergiden düşülebiliyor. Bir diğer ifade ile gerçek gider yöntemi seçilerek hem %5'lik indirim hem de ödenen kiraların indirim konusu yapılması mümkün.


Örneğin..

Gayrimenkul iktisap yılı: 2013

Gayrimenkul iktisap bedeli: 130.000 TL

2013 yılında ödenen kiralar : 4.000 TL

2013 yılında elde edilen kiralar 4.500 TL


Yüzde 5'lik indirim; 6.500 TL

Ödenen kiralar: 4.000 TL

Toplam indirim: 10.500 TL


Kira geliri elde edenler için vergi rehberi kapsamında yer alan esaslar aşağıda yer alıyor:

Gerçek Gider Yöntemini seçmek şartıyla, (Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.) saymış olduğu giderlerin kira beyannamesinde indirim konusu yapması mümkündür. Hem ödediği kiraları ve 5 yıl boyunca İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim,sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak.İktisap bedelini %5'i ve Ödenene kiraların düşülmesi durumunda bir giderlerin fazla olduğu görülmektedir, ama bu zararlar gider fazlalığı zarar sayılmayacaktır,yani sonraki seneye devir etmeyecektir, ama beyannamesinde ödenmesi gereken vergi çıkmayacaktır.


Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarındanaşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir.


Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma,ısıtma, su ve asansör giderleri,


Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılıolan idare giderleri,


Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,


Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,


Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2009 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)


Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,


Amortismanlar,


Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,


Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,


Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)


Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarakaltı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.


Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilamaistinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.


Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Halinde İndirilecek


Giderin Hesaplanması

Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan

istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir. Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formülkullanılarak hesaplanabilir.


İndirilebilecek Gider =

Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat*

Toplam Hasılat

(*) Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası


Örnek: Bay (B), sahibi olduğu konutu 2013 yılında kiraya vermiş olup, 18.000 TLkira geliri elde etmiştir. Başka geliri bulunmayan mükellef gayrimenkulü ile ilgili olarak, 4.500 TL harcama yapmış olup, gerçek gider yöntemini seçmiştir.


Mükellefin gerçek gider olarak indirebileceği tutar, 4.500 TL tutarındaki toplamgiderin vergiye tabi hasılata isabet eden kısmı kadar olacaktır.


Vergiye Tabi Hasılat = 18.000 – 3.200 = 14.800 TL

İndirilebilecek Gider = (4.500 x 14.800) / 18.000 = 3.700 TL


ZARAR DOĞMASI HALİ

Gayrimenkul sermaye iradına konu olan sermayenin kendisinde meydana gelen eksilmeler zarar sayılmaz ve iradın gayri safi miktarının tespitinde giderolarak kabul edilmezler.


Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının hesabında giderlerin fazlalığıdolayısıyla doğan zararlar, beş yılı geçmemek üzere gelecek yıllarda elde edilenkira gelirlerinden gider olarak düşülebilir. Bu durumun iki istisnası vardır:


Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veyalojmanların kira bedellerini indirim konusu yapmaları durumunda bir zarardoğması halinde, bu zararın gelecek yıllarda elde edilen gayrimenkul sermayeiradından indirim konusu yapılması söz konusu değildir.


Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkule ait hasılattan indirim konusuyapılan iktisap bedelinin % 5’i oranındaki tutarın indirilemeyen kısmı gider fazlalığı olarak dikkate alınamaz.Kira gelir vergisi hangi bankaya ödenir?