Kiranın geç ödenmesi tahliye ihtarnamesi!

Kiranın geç ödenmesi tahliye ihtarnamesi!

Gayrimenkul kiralamalarında kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlü oluyor. Kiranın ödenmemesi halinde mal sahibi kiracısından tahliyesini isteyebiliyor. İşte kiranın geç ödenmesi tahliye ihtarnamesi..


Kiranın geç ödenmesi tahliye ihtarnamesi!

Gayrimenkul kiralamalarında kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlü oluyor. Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödüyor.


Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebiliyor.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlıyor.


İHTARNAME

 

İHTAR EDEN    : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ   : Avukat Adı ve Soyadı

 Adres 

KARŞI TARAF   : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

 Adres 

KONU    : Kira bedelinin ödenmesi ihtarı


AÇIKLAMALAR   :

1- Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda .../…/… tarihli yazılı kira mukavelesi gereği aylık ... TL kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.


2- Her ayın ...ile ....  arasında Bankaya yatırmanız gereken ... TL  kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız. 


3- … TL kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz takdirde Borçlar Kanunu 260. maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz. 

SONUÇ VE İSTEM : İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde ... TL kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.

 

İhtar Eden Vekili

Avukat Adı ve Soyadı

İmza


Sayın Noter; 

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. …/…/…

 

İhtar Eden Vekili

Avukat Adı ve Soyadı

İmza


Kira artışı için ihtar süresi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com