Kırklareli Belediyesi'nden 12.5 milyon TL'ye satılık otel!

Kırklareli Belediyesi'nden 12.5 milyon TL'ye satılık otel! Kırklareli Belediyesi'nden 12.5 milyon TL'ye satılık otel!

Kırklareli Belediye Başkanlığı, Kırklareli Merkez Karacaibrahim Mahallesi'nde bulunan oteli satışa çıkardı. İhalesi 5 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşecek otelin satış bedeli 12 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.Kırklareli Belediye Başkanlığı, Kırklareli Merkez Karacaibrahim Mahallesi'nde bulunan oteli satışa çıkardı. İhalesi 5 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşecek otelin satış bedeli 12 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Kırklareli Belediye Başkanlığından:


Adres                               :  Karacaibrahim Mahallesi M. Kemal Bulvarı No: 3 KIRKLARELİ

Telefon/Faks Numarası    :  0 288 214 10 45 - 0 288 214 12 00

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Karacaibrahim Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı 15 Pafta 256 ada 206 parselde 1.743,02 m2 arsa alanı içinde toplam 4.560 m2 kullanım alanı bulunan 23.12.1991 tarihli imar planına göre ticari alan içerisinde yer alan Otel Binası şartnamesi dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun (35/a) maddesi gereğince kapalı teklif usulünce satılacaktır.

2 - Bahse konu satış İhalesi 05/09/2016 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00’ten itibaren B. Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. Taşınmazın muhammen bedeli 12.500.000,00 TL.(Onikimilyonbeşyüzbintürklirası) olup, geçici teminatı 375.000,00-TL.’dir. (üçyüzyetmişbeşbintürklirası)

3 - Satışı yapılacak taşınmaz Belediyemiz Mülkiyetinde bulunduğundan 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 4. fıkrasının r bendi gereğince KDV’den muaftır.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a - 2886 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

c - Şartname bedeli 300,00- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

d - 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

e - İhaleye katılacakların Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmayacaktır. Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır. Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, ihalenin yapıldığı yıl içinde Nüfus Müdürlüğünden alınmış tasdikli İkametgah Belgesini, tebligat için Türkiye de adres göstermesi, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi, Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair belge sunulması, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişileri temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri şarttır.

f - Talipli İhale öncesi Yer Görme Belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinden temin edilebilir.

5 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinde görülebilir veya 300,00- TL karşılığında satın alınabilir.

6 - İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.