Kırsal mahallelerdeki iş yerlerine emlak vergisi düzenlemesi!

Kırsal mahallelerdeki iş yerlerine emlak vergisi düzenlemesi!Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, iş yeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaf sayılacak...


Kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı düzenleyecek.

Performans esaslı program yaklaşımını Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na yansıtan, yükseköğretim kurumlarına ilişkin bazı değişiklikler yapan, elektronik haberleşme altyapılarının imar mevzuatıyla ilgisini netleştiren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile bazı AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, performans esaslı program bütçe anlayışının, devlet bütçesinin, uluslararası iyi uygulama örnekleri kapsamında ve modern bütçeleme yaklaşımlarıyla uyumlu şekilde geliştirilmesini hedefliyor. 

Teklifle, kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak sürdürecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlayacak.

Elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınması

1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilmeyen ve yüksekliği 15 metreden fazla olmayan elektronik haberleşme istasyonlarının devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş bütün alanlar ve kamu veya özel mülkiyete tabi arsa, arazilerde kurulumuna mahsus kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına, statik bakımından sakınca olmadığına ilişkin inşaat mühendisleri tarafından hazırlanacak raporun sunulması, fenni mesuliyetin üstlenilmesi, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında gerçekleştirilen kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ilgili mevzuatında belirlenen gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması ile yer seçim belgesinin alınmış olması kaydıyla başkaca bir şart aranmadan ilgili idarelerce izin verilecek.

Yapı ve binalarda kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları; yüksekliği 10 metreden az olmak, statik ve elektrik bakımından sakınca olmadığına ilişkin inşaat ve elektrik/elektronik mühendisleri tarafından hazırlanacak rapor ile bu meslek mensuplarınca fenni mesuliyetin üstlenildiğine ilişkin taahhütname verilmek ve malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın ilgili idare tarafından izin verilecek.

Kırsal yerleşim özelliği taşıyan mahalleler, "kırsal mahalle" olacak

Teklifle, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda da değişikliklik yapılıyor. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan ve sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve  benzeri hususlar dikkate alınarak kırsal yerleşim özelliği taşıdığı belirlenen mahalleler, kırsal mahalle olarak kabul edilecek.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak tespit edilen yerlerde, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmayacak; bu kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli yapılacak.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından iş yeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler Emlak Vergisinden muaf tutulacak. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanacak. 

Gayrimenkul sahiplerinin dikkatine! Emlak vergisinden muaf olma şartları neler?