Koç Proje Yönetimi Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Koç Proje Yönetimi Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Koç Proje Yönetimi Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İlyas Koç, Can Koçhisarlı Müdürlüğü'nde 50 bin TL'lik sermaye bedeli ile 14 Temmuz'da Bakırköy'de kuruldu.


Koç Proje Yönetimi Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İlyas Koç, Can Koçhisarlı Müdürlüğü'nde 50 bin TL'lik sermaye ile 14 Temmuz'da kuruldu. 


Koç Proje Yönetimi Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu işlerin başlıcaları aşağıda belirtilmiştir. A) PROJE VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI 01) Şirket, her türlü üretim, yatırım ve hizmet projesinde proje yönetimi, inşaat yönetimi, iş ve işçi sağlığı ve güvenliği yönetimi hizmetlerini, bu işlerle ilgili ekip ve kadroları oluşturarak veya başka kişi ve/veya kuruluşlardan hizmet satın alarak yerine getirebilir. 02) Şirket, her türlü mühendislik projelerinin hazırlanması, söz konusu sahalarda müşavirlik hizmetlerinin verilmesi veya başka kişi ve/veya kuruluşlar tarafından hazırlanmış olan projelerin kontrolü hizmetlerini ve projelerin uygulanması aşamalarında uygulama kontrollüğü hizmetlerini üstlenebilir. 03) Şirket konusu ile ilgili her türlü proje hazırlanması, proje kontrollüğü, rapor hazırlanması, teknik görüş bildirilmesi, uygulama kontrollüğü, mamul kontrolü, durum tespit raporu hazırlanması işlerini yapmak. 04) Şirketin amacı can ve mal güvenliğini teminen imar planlama, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve standartlarına uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamaktır.    05) Konusu ile ilgili her türlü dekorasyon, zemin ve temel etütleri, sondaj proje çizimleri yapmak, yaptırmak, yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili mühendislik mimarlık ve müşavirlik hizmetleri, inceleme ve etüd işleri, plan, proje ve yapılabilirlik raporlarını hazırlamak, hazırlatmak. B) İNŞAAT İŞLERİ 01) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 02) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 03) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 04) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 05) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 06) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 07) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 08) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 09) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 11) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13) İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15) Menkul mal ve gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira beratı, telif, işletme, işletme adı, alameti farika, patent, marka gibi) ifraz ve tevhid edebilir, satar, satın alabilir, teminatta rehin alır ve verir, inşa eder ve ettirir, kat karşılığı arsa alır, kat karşılığı gayrimenkul verebilir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştire bilir, ipotek verebilir, alabilir ve ipotekleri fek eder, çözebilir bunları kurulmuş ve kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir. Medeni Kanunda yeralan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir, imzaladığı üst hakkı sözleşme lerini ve bu üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği ayni ve şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve şerh ettirebilir Dilerse akit ettiği üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği tüm hakları gerek kendi ve gerekse üçüncü şahıs durumundaki hükmi veya gerçek kişilerin borçları için dilediği hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir, rehnedebilir. Dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm ayni, şahsi.


Koç Proje Yönetimi Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi, Çekmece Caddesi, Uğur Apartmanı, No:22 Bodrum Kat.