16 / 08 / 2022

Konya Çeltik Belediyesi'nden satılık 104 dükkan!

Konya Çeltik Belediyesi'nden satılık 104 dükkan!

Konya Çeltik Belediyesi, Konya ili, Çeltik ilçesi, Selçuk Mahallesi'nde yer alan 104 dükkanı satıyor. Konya Çeltik Belediyesi tarafından, Konya ili, Çeltik ilçesi, Selçuk Mahallesi'nde yer alan 104 dükkan satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 23 Haziran tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni: 

T.C ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tapunun Çeltik İlçesi Selçuk mahallesinde 28-28-F-M paftasında 161 ada 28 parselde bulunan aşağıda özellikleri ve muhammen bedelleri belirtilen sanayi dükkânları ve oto galeri dükkânları için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Hükümleri doğrultusunda açık arttırma usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Çeltik Belediye Başkanlığı Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda satışları yapılacaktır.
- Sosyal mesafe kurallarına uyularak oturma planı yapılacaktır.         

1-İhaleye katılmak için gerekli belgeler :
A.   Gerçek Kişiler;
a. Katılımcı gerçek kişinin 18 yaşını doldurmuş olması.
b.  İkametgah belgesi.
c.  T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).
d. Gerçek kişiye ait adli sicil kayıt belgesi.
e.  İhaleye ait geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
f.  Kişinin Belediyemize ait vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair ve Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin ve sözleşmenin feshine ve teminatının irat kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınan belge.
g. Çeltik Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınan şartname.
h. Vekaleten katılım halinde, vekalet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi.
B.   Tüzel Kişiler;
a. Tebligat için adres beyanı.
b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna ve halen faaliyette olduğuna dair 2021 yılı içinde alınmış belge.
c.  Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.
d. Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi.
e.  Tüzel kişinin Belediyemize ait vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair ve Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin ve sözleşmenin feshine ve teminatının irat kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınan belge.
g.  Çeltik Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınan şartname.
C.   Ortak girişimler;
a.Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi,

Konya Çeltik Belediyesi nden satılık 104 dükkan!

2-Ortak Hükümler;
a-İhaleye katılacaklar şartname satın almak zorundadır. Şartname Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir veya 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) bedelle satın alınır.
b-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.
c- İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
d- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
e-Satılacak sanayi dükkanları ve oto galeri dükkanları taşınmaz niteliği, ada no, parsel no, bağımsız bölüm no, ,  muhammen bedelleri, geçici teminatları ve satış saatleri tabloda belirtilmiştir.
f-İhaleye 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler katılamaz.
g-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
h-İhale katılım şartı olan geçici teminatın ve dosya tesliminin;
h.1- A, B,C,D Bloklar için 22.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar,
h.2- E,F,L,M Bloklar için 24.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar,
h.3- N,O,G,K Bloklar için 26.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar,
h.4- Oto Galeri Dükkanları için 29.06.2021 tarihi saat 12:00 ‘a kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan metni için tıklayın