03 / 07 / 2022

Körfez'de 13.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Körfez'de 13.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü,  Kocaeli İli, Körfez İlçesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 13 milyon 914 bin TL olarak belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü,  Kocaeli İli, Körfez İlçesi'nde bulunan arsayı 13 milyon 914 bin TL'ye satıyor. İhale 3 Temmuz 2019 günü gerçekleşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

Adresi : Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü
Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170
34408 - Kağıthane/İSTANBUL

Telefon ve Faks Numarası : 0 212 312 50 00 - 0 212 312 50 70

Elektronik Posta Adresi : [email protected]

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmaz 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmaza ait artırma dosyası ve şartname Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.

Bu taşınmaza, teklif vermek isteyenlerin Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (metrekare) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler vb. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.”

İşin Adı: Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Hereke (Kalburcu) Mahallesi, sınırlarında bulunan mülkiyeti İdaremize ait 10.307,00 metrekare Yüzölçümlü 1303 Ada, 1 parsel sayılı taşınmazın satışı.
Tahmini Bedeli: 13.914.450,00 TRY 
Geçici Teminatı: 417.433,50 TRY
İhale Gün ve Saati: 03.07.2019 Çarşamba Saat; 14:00

1. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif
verecekleri ihale için;
a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)
b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden),
c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
d-Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,
e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 31.12.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
j- Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)
k- Teklif Mektubu

2. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF) . Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3. Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (yüzde 18 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.