Körfez'de 34.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Körfez'de 34.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Körfez Belediye Başkanlığı tarafından Körfez Atalar'da 13 bin 683,09 metrekare binalı arsa 34 milyon 391 bin 83,33 TL'ye, 25 Şubat 2015 tarihinde saat 15:00'da Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile ihale edilecek.TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Körfez Belediye Başkanlığından:


İlçe: Körfez/Atalar

Ada/Parsel: 1673/2

Alanı: 13.683,09 metrekare

Arsa Payı: Tam

Niteliği: Binalı Arsa

Tahmini Bedel: 34.391.083,33

Geçici Teminat: 1.031.732,50

İhale Tarihi: 25.02.2015

İhale Saati: 15:00


Söz konusu parselde belediyemizin kiracısı bulunmakta olup kira süresi 2017 yılına kadar ek sözleşmeyle uzatılmıştır. Kira bedeli 30.000.00 USD+KDV’dir. 30.000.00 USD + KDV karşılığı 82.678.16 TL tutarındaki en son aya (Ocak 2015) ait kira bedeli 07/01/2015 tarihinde Belediyemize ödenmiş olup anılan tarih öncesinden ödenmemiş kira borcu bulunmamaktadır. Diğer detaylar ihale şartnamesinde belirtilmektedir.

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen ( İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerde aranacak belgeler:

a - İkametgah belgesi(resimli)

b - Nüfus cüzdanı sureti(resimli)

c - Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz

d - Şirketler, Ticaret odası belgesi, İmza sirküleri, Yetki belgesini ibraz etmek zorundadır.

e - İhaleye vekaleten katılınılıyorsa vekaletname (noterden)

f - İstenen belgelerin aslı veya noterden onaylı suretleri kabul edilecektir.

g - Belediye Gelir Şefliği’nden borcu yoktur yazısı

Posta ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını ihale günü saat 11:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 500 TL karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale günü saat 11:00’e

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ibraz edecektir.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.