14 / 08 / 2022

Küçükçekmece Belediyesi'nden 19.7 milyon TL'ye satılık 50 konut! 

Küçükçekmece Belediyesi'nden 19.7 milyon TL'ye satılık 50 konut! 

Küçükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, mülkiyetinde bulunan 50 konutu 19 milyon 729 bin 660 TL'ye satıyor...Küçükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazların 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre, “Açık Teklif Usulü” satış ihalesi yapılacak. İhaleye konut olan taşınmazların muhammel bedeli ise 19 milyon 729 bin 660 TL olarak belirlendi.


İlan Metni: 
İSTANBUL İLİ
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
50 ADET KONUT SATIŞ İHALESİ

Küçükçekmece Belediyesi nden 19.7 milyon TL ye satılık 50 konut! 

Küçükçekmece Belediyesi nden 19.7 milyon TL ye satılık 50 konut! 

Küçükçekmece Belediyesi nden 19.7 milyon TL ye satılık 50 konut! 

1) Yukarıdaki nitelikleri ve muhammen bedeli belirtilen 50 adet Konutun satış ihalesi her bir konut için ayrı ayrı olmak üzere, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre, “Açık Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2 ) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

Başvuru dilekçesi,
Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
Geçici Teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
Aslı ibraz edilmek kaydi ile kimlik fotokopisi
İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi
Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname
Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname
İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
Şartname alındı makbuzu.
Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)
Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, ihale günü tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir
3)Bu ihaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler.
4)Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 26. ve 27.maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartlarını (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.
5)Yabancı İstekliler için Türkiye de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye de tebligat adresi beyan etmek, ayrıca Yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır. Yabancı isteklilerin ihaleyi alması halinde ihale bedelinin tamamı peşin olarak alınacaktır.
6)Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.
7)İhaleyi alana tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir
8)İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
9)İhale 30.06.2020 tarihinde saat 10.00 ‘da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı 1.Katta bulunan Encümen Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.