13 / 08 / 2022

Kültür ve tabiat varlıkları katkı payı başvurusu!

Kültür ve tabiat varlıkları katkı payı başvurusu!

Kültür ve tabiat varlıkları katkı payından faydalanmak için gerekli belgeler ile birlikte il özel idarelerine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına başvuru yapılabiliyor. Peki, kültür ve tabiat varlıkları katkı payı başvurusu için ne gerekliKültür ve tabiat varlıkları katkı payı başvurusu!

Kültür ve tabiat varlıkları katkı payından faydalanmak için gerekli belgeler ile birlikte il özel idarelerine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına başvuru yapılabiliyor. Kültür ve tabiat varlıkları katkı payı başvuru zamanı ve gerekli belgeler şu şekilde sıralanıyor:


Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler için katkı payından yararlanmak amacıyla il özel idaresince, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca ve belediyelerce yapılacak başvurular, yıl içinde değerlendirmeye esas iki dönem halinde valilerce belirlenecek zamanlarda il özel idarelerine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına yapılır. 


Başvuru dönemleri valilikçe ocak ayı itibari ile duyurulur. Vali yıl içindeki başvuru dönemi sayısını dörde kadar artırmaya yetkilidir.


Başvuruda istenecek belgeler

(1) Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında valiliğe yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen belgeler istenir:


a) Planlama ve projelendirme konusunda;

1) Koruma amaçlı imar planı için planlama alanının sit sınırlarını gösteren koruma bölge kurulu kararı ve onaylı pafta; teknik rapor; belediye sınırları içerisinde belediye meclis kararı; il sınırları içerisinde il genel meclisi kararı; yaklaşık maliyet,

2) Çevre düzenlemesi, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri için sit sınırlarını gösteren koruma bölge kurulu kararı; eki pafta ile bunlara ait CD; proje alanının sınırlarını ve alandaki korunması gerekli öğeleri gösteren koruma bölge kurulu kararı ve onaylı pafta; proje alanını, çevresini ve önemli yapıları gösteren panaromikler dahil olmak üzere yeterli sayıda fotoğraf (CD ortamında); yaklaşık maliyet,

3) Tek yapı ölçeğindeki projeler için yapının tesciline ilişkin koruma bölge kurulu kararı; yapının konumunu, çevresini ve yerini gösteren ölçekli harita ve pafta, (CD ortamında); yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar, (CD ortamında); yaklaşık maliyet,

4) Yönetim planı için Yönetim alanının sınırlarını gösteren Kültür ve Turizm Bakanı onaylı harita; yaklaşık maliyet,

5) Bu belgelere ilave olarak Valilikçe gerek görülen diğer bilgi ve belgeler.


b) Uygulama konusunda;

1) Çevre düzenleme, kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırmaları için koruma bölge kurulundan onaylı uygulama projesi (CD ortamında); alanın panaromikleri dahil olmak üzere yeterli sayıda fotoğraf (CD ortamında); iş programı; yaklaşık maliyet,

2) Tek yapı ölçeğindeki;

i) Esaslı onarım (restorasyon) uygulamaları için, koruma bölge kurulu onaylı uygulama (restorasyon) projesi ve raporu (CD ortamında); iş programı; yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar (CD ortamında); yaklaşık maliyet,

ii) Tadilat ve tamirat uygulamaları için, koruma uygulama ve denetim bürosundan (KUDEB) alınmış izin belgesi; iş programı; yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar (CD ortamında); yaklaşık maliyet; koruma, uygulama ve denetim bürosu (KUDEB) bulunmayan yerlerde tadilat ve tamirat uygulamaları için ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğünden alınmış izin belgesi; iş programı; yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar (CD ortamında); yaklaşık maliyet.

c) Kamulaştırma konusunda;

1) Kamulaştırılacak taşınmazın tescil kararı,

2) Kesinleşmiş kamulaştırma kararı,

3) Kamulaştırma bedeli.


(2) Birinci fıkradaki başvuruların tümünde ayrıca, işin yılı içerisinde mi bitirileceği yoksa mali yıl esasına göre yıllara sâri olarak mı gerçekleştirileceği belirtilir. Yıllara sari işlerde her yıl için bitirilecek kısımlarda ayrı keşif özetini içeren mali rapor ile başvuruyu yapan il özel idaresi, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı veya belediyenin üstleneceği tutarı gösteren taahhütnameyi sunması zorunludur.


Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmelik 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com