Kütahya Belediyesi'nden 6.8 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Kütahya Belediyesi'nden 6.8 milyon TL'ye satılık 2 arsa!Kütahya Belediye Başkanlığı, Lala Hüseyin Paşa ve Bosna-i Cedit mahallelerinde bulunan 2 arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsaların toplam bedeli 6 milyon 850 bin TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Kütahya Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyetleri Belediyemize ait,

1.1. Aşağıdaki listede yazılı İmar Planlarına göre -2- adet ARSA’nın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.


Kütahya Belediyesi


4 - Satışı yapılacak arsa vasıflı taşınmazlar için gerekli olabilecek ifraz, tevhid, cins değişikliği, ihdas, terk vb. işlemler ve taşınmazın bulunduğu adada, çevre teşekkülü ve imar çapı verilmesi aşamasında yerinde yapılacak inceleme sonucunda ortaya çıkabilecek alt yapı, üst yapı vb. inşaat alanını etkileyebilecek unsurların tüm sorumluluğu ve işlemleri alıcıya aittir.

5 - İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI)

5.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

5.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

5.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) (2013 tarihinden İhale tarihine kadar)

5.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

5.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, (2013 tarihinden İhale tarihine kadar)

5.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

5.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz) ve istenilen diğer belgeleri ihale anında ibraz etmeleri gerekmektedir.

5.7.1.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince;

5.7.1.1.1. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz.

5.7.1.1.2. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

5.7.1.1.3. İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 23.Temmuz.2015 tarihinde saat 13:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Encümen huzurunda zarflar açılacaktır.

 

Kütahya Belediyesi