24 / 05 / 2022

Maketten konut satışının iptali!

Maketten konut satışının iptali!

Maketten konut satışı, inşaat firmalarının inşaat ruhsatı almadan yaptığı satış işlemi olarak ifade ediliyor. Peki, maketten konut satışının iptali nasıl olur?Maketten konut satışının iptali!

Maketten konut satışı, inşaat firmalarının inşaat ruhsatı almadan yaptığı satış işlemi olarak tanımlanıyor. 


Maketten konut satış sözleşmesi, ön ödemeli konut satışı adı altında kanun ve yönetmelikler ile düzenleniyor. Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmeye deniyor.


Maketten konut satışında,taraflar arasında tüketicinin taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme imzalanıyor.


Maketten konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu tutuluyor. Bu hususa dikkat edilmediği halde sözleşme geçersiz sayılıyor. Peki, maketten konut satışının iptali nasıl olur?


27 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik gereğince tüketicilerin devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden maketten konut satış sözleşmesini iptal etme hakkı bulunuyor.


Sözleşmeden dönme;

MADDE 45 – (1) Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.


(2) Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Tüketicinin ölmesi veya kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi ya da sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi yüzünden sözleşmeden dönülmesi hâllerinde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.


(3) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.


Maketten konut satış sözleşmesi örneği!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com