Maketten konut satış sözleşmesi örneği!

Maketten konut satış sözleşmesi örneği!

Maketten konut satış sözleşmesi, ön ödemeli konut satışı adı altında kanun ve yönetmelikler ile düzenleniyor. Peki, maketten konut satış sözleşmesinin içeriği nasıl olmalı? İşte, maketten konut satış sözleşmesi örneği!Maketten konut satış sözleşmesi örneği!

İnşaat şirketinden bir çok insan henüz daire ortada yokken maketten daire satın alıyor ve bu hususta sözleşmeler imzalanıyor.  Belli başlı inşaat şirketleri dışında bir çok şirket bu daireleri sözleşmede belirtilen sürede teslim edemiyor. Bu durum da daireyi alan kişinin kira gelirinden mahrum kalmasına ve maddi kayba uğramasına sebep oluyor. 

 

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki  imzalanan sözleşmelerin imzalanmadan önce dikkatli bir şekilde okunmuş ve incelenmiş olması gerekiyor. Bu sözleşmeler Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilecek olup, tüm maddelere ayrı ayrı tüketici ile müzakere edilerek imzalanması gerekiyor.


Ayrıca Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorunluluğu bulunuyor.  Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamıyor. 


Bu sözleşmenin tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu tutuluyor. Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremiyor. İşte, maketten konut satış sözleşmesi örneği!


Sözleşmenin zorunlu içeriği

MADDE 7 – (1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde yapılması, aşağıdaki bilgileri içermesi ve bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur:


a) Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri,


b) Tüketicinin adı, soyadı, açık adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim bilgileri,


c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,


ç) Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanları,


d)  Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak satış fiyatı, varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,


e)  Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı; varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,


f)  Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,


g) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,


ğ) Ön ödeme tutarı,


h) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri,


ı) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgiler,


i) Sözleşmeden dönme hakkının kullanılma şartları, süresi, usulü ile tazminata ilişkin bilgiler,


j) Cayma ve sözleşmeden dönme bildirimlerinin yapılacağı açık adres bilgileri,


k) Verilen teminata ilişkin bilgiler,


l) Konutun teslim tarihi ve şekli,


m) Yapı ruhsatının alınış tarihi,


n) Konutun ortak giderlerine ilişkin bilgiler,


o) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.


(2) Peşin ödemede bulunulan ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde birinci fıkranın (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde yer alan hükümler aranmaz.


Maketten konut alırken dikkat edilmesi gerekenler neler?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com