Malatya'da icradan 1 milyon 544 bin TL'ye satılık gayrimenkul!

Malatya'da icradan 1 milyon 544 bin TL'ye satılık gayrimenkul! Malatya'da icradan 1 milyon 544 bin TL'ye satılık gayrimenkul!

Malatya 6. İcra Müdürlüğü, Malatya İli, Merkez İlçesinde bulunan gayrimenkulleri satıyor. Toplam bedeli 1 milyon 544 bin olarak belirlenen gayrimenkulleri 15 Temmuz 2011 Cuma günü, Saat: 14.0O - 14.15 arasında, Malatya 6. İcra Mûdürlüğü'nde satılacak

Malatya 6. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şöyle;

T.C. MALATYA 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No : 2010/203 Talimat
GAYRİMEteUL SATIŞ İLANI

Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda tapu kaydında, adedi, cinsi, evsafı, kıymeti ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen; Malatya İli, Merkez İlçesi, Fatih Köyü, 137 da,12 Parselde  kayıtlı,   10690  m2  miktarlı  Arsa  vasıflı   taşınmazın   10674/10690   Hissesi Müdürlüğümüzce açık arttırma yolu ile satılarak paraya çevrilecektir,

İİK. 127. MAD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ;
Satış ilanı, ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, tebligat yapılmaması veya adresi bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı üan olunur. TAPU KAYDI:

Malatya İli, Merkez İlçesi, Fatib Köyü, 137 Ada,12 Parselde kayıtlı, 10690 m2 miktarlı Arsa vasıflı taşınmazın 10674/10690
Hissesi. İMAR DURUMU:

Malatya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu 24.08,2010 Tarih ve 10/330 sayılı İmar durum belgesinden satışa konu 137 Ada, 12 Parsel sayılı yerin, Malatya Organize Sanayi Bölgesi Genel Yerleşme Plam'ndaki Yükseklik Serbest, Yoğunluk 0,50 yapılanma şartlarında kaldığı bildirilmiştir.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine tabi, Malatya Organize Sanayi Bölgesi dahilinde bulunan Malatya İli, Fatih Köyü, 137 Ada, 12 Parselde kayıtlı, 10690,00 m2 miktarlı Arsanın 10674/10690 m2 lik kısmı satışa konu edilmiştir. 15.04.2000 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu muvacehesinde bu kanun gereğince Organize Sanayi Bölgelerinde İcra Yolu ile taşınmaz iktisap edecek kişi ve kuruluşların niteliklerine ilişkin 15. ve 18. maddesi gereğince; Bölgenin Ana Sözleşmesinde öngörülen niteliklere sahip abalara satış yapılabileceği ve satış ilanlannda Ana Sözleşmede yer alan katılıma niteliklerine yer, verileceği belirtilmiştir. Buna göre; Malatya Organize Sanayi Bölgesi Ana Sözleşmesinin Katılımcıların Sektör Gruplarının belirlendiği MALATYA ORGANİZE SANAYİİNE UYUMLU VE ATIKSÜ ARITMA TESİSİNE ZARAR VERMEDİĞİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE TESPİT EDİLEN SANAYİ KOLLARINA AİT KURULUŞLAR İLE BÖLGE DAHİLİNDE; BAKANLAR KURULU KARARI İLE KENDİSİNE ARSA SATIŞI YAPILAN VE SERBEST BÖLGELER KANUNUM GÖRE FAALİYETTE BULUNMAKTA OLAN MALATYA ORGANİZE SANAYİ Bölgesinde yer alacaktır. Mayısı ile satışa konu taşınmazda Malatya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nce belirlenen iştigal konulan dahilinde faaliyet yapılabilecektir. 4562 saydı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15. maddesinin 3. fıkrası ve 4. fıkrası gereği: OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazlann icra yolu ile satışı halinde Bakanlık (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla Bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip abalara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılacaktır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 18. maddesi gereği katılımcılara tahsis olunan yerlerle ilgili borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satış işlemi yapılamaz. Malatya Organize Sanayi Bölgesi dahilinde parsel sahibi olan kişiler, ancak sınai üretim yapabilirler. Söz konusu sınai üretimden elde edilecek atık suyun bölgede mevcut arıtma tesisine, zarar vermeyecek nitelikte olması hususu da ayrı bir yükümlülüktür. Malatya Organize Sanayi Bölgesi dahilinde sınai üretim yapacak kişiler OSB Kanunu'na göre" katılıma sıfatfnı haizdirler ve ayrıca bir karar ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın kanun, yönetmelik ve OSB organlarının tesis edip uygulamakta olduğu temel nizama uyma mükellefiyetlerine haizdirler.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 97. maddesi c bendi hükmüne göre icradaki satışlar da dahil olmak üzere OSB'den uygunluk şartı aranması muvacehesinde satışa katılacak kişilerden tarafımızdan hazırlanacak " uygunluk yazısının" istenmesi ve uygunluk yazısı ibraz etmeyen ahalara ihaleye katılamayacakları yasal mevzuai gereğidir. HALİ HAZIR DURUMU.

EVSAFI VE KONUMU:
Satışa konu taşınmaz Malatya (Merkez) Belediyesi imar hudutta içerisinde; Malatya Organize Sanayi Bölgesindedir. Taşınmaz her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmakta olup; şehir merkezine uzak bir mesafededir. Taşınmaz 10.690,00 m2 alanlı Arsa üzerind ebetonarma karkas ve prefabrik tarzda inşa edilmiş yapılardan oluşmaktadır. Zemin + 1 kattan oluşan fabrika binası 2.205,00 m2 X 2 = 4.410,00 m2 toplam alana sahiptir. Keşfi yapılan taşınmazın zenün katında idari bina, imalat depolama, örme; 1. Katta ise imalat lastik iplik depolama yeri ve idari bina bulunmaktadır. Dış cephe kaplaması plastik boyan olup; bölmeler alüminyum doğramadır. Zemin kattaki idari bolüm 150,00 m2 olup; 3 oda, mutfak, Wc, lavabo ve antreden oluşmaktadır. 1. Kat ise 6 adet Oda, ara Hol, lavabo, Wc ve toplantı salonundan oluşmaktadır. Bu bölümlerin tüm zemin kaplamalan mermer olup; ıslak hacimler ise seramik kaplıdır. Duvarlar alçı sıvalı saten boyalı piup; tavanlar ise taş yünü asma tavandır. Zemin kattaki depoalama bölümünün zemin kaplaması ise beton şap kaplı olup; diğer bölşümler ise karomsan kaplıdır, Aynca fabrika binasına ek olarak ilave edilmiş 210,00 ra2 alanlı bölüm oluprzemini karomisan kaplıdır. Diğer yandan 180,00 m2 alanlı mutfak yapılmış olup; zemin seramik kaplıdır. Yine fabrika alam içerisinde bekçi kulübesi de mevcuttur. Mevcut fabrika binası ana taşıyıa sistemi prefabrik olmasına karşın, zemin katta 4 Aks ve 3 Açıklıklı olmak üzere betonarme kolon ve kirişler ile bolüne tabiiye yapılmıştır. Bina tüm dış cephesi plastik boyalı olup; dış kapı doğramalan ise demir doğrama olup; pencereler PVC dir. Çatı kaplaması ise alüminyum panel çatı kaplıdır. Isınma sistemi ise merkezi sistemdir. Halihazırda boş olan faaliyet göstermeyen

MUHAMMEN DEĞERİ;
Satışa konu taşınmazın bulunduğu yerde yapılan inceleme neticesinde düzenlenen ve tüm
ilgililere tebliğ'edilerek kesinleşen 03,09,2010 tarihli Kıymet Tadiri Raporuna Göre; Satışa konu
taşınmaz Malatya Merkez Fatih Mahallesi 137 Ada, 12 Parselde kayıtlı 10690 m2 Arsanın
10674/10690 hissesi ve üzerinde bulunan binalardır. Taşınmazın Zemin Değeri; 10.690,00 m2 X
20 TL / m2 = 219.200,00.-TL; Kapalı Alan Bina Değeri: 4.260,00 m2 X 285 TL / m2 =
1.214.100,00.-TL ve Ek Bölümler 400,00 ni2 X 285 TL / m2 = 114.000,00.-TL olmak üzere Toplam
1.547.300,00.-TL olduğu tespit edilmiştir. Borçluya ait olan 10674/10690 m2 hissenin değeri ise
1.547.300,00.-TL X (10674/10690)=1.544.984,12.-TL değer tespit edilmiştir. Tüm bu hususlarla
birlikte günün ekonomik ve sosyal taşınmazın bulunduğu bölgedeki emlak fiyatları, 2010 yılı
Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, taşınmazın yapımında Marnlan malzeme, işçilik kalitesi ve
diğer hususların hepsi birlikte değerlendirildiğinde satışa konu olan taşınmazın üzerindeki
yapılar ile birlikte

TOPLAM MUAMMEN DEĞERİNİN: 1.544.98442..TL

SATIŞ ŞARTLARI   : 

1-Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz 15 Temmuz 2011 Cuma günü, Saat: 14.0O - 14.15 arasında, Malatya 6. İcra Mûdürlüğü'nde açık artırma suretiyle satılacaktır, Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve satış isteyenin alacağına rüçham olan alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarım geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 25/07/2011 Pazartesi günü Malatya 6. İcra Müdürlüp'nde 14.00 - 14.15 saatleri arasında 2. kez satışa çıkarılacaktır, Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %40'rnı ve satış isteyenin alacağına rüçham olan alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarım geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

2-Artörmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu alım harcı ve masrafları ile KDV akıya aittir. Tapu satım harcı ve gayrimenkulun aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 4562 sayılı OSB Kanunu'nun 15. maddesinin üçüncü flkrası * OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen taşınmazın icra yoluyla satışı halinde alıcılar tarafından Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi gerekeceği tescil işleminin bu borçların ödenmesinden sonra yapılacağı yasal zorunluluktur. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul tutulacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın İcra Dairesince tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 97. maddesi c bendi hükmüne göre icradaki satışlar da dahil olmak üzere OSB'den uygunluk şartı aranması muvacehesinde satışa katılacak gerçek ve tüzel kişilerden Malatya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nce hazırlanacak " UYGUNLUK YAZISI* istenecek olup; uygunluk yazısı ibraz etmeyen alıcılar ihaleye katılamayacaklardır.
Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bif örneği gönderilebilir.
'frSatışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etaiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/203 TAL. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunar, (ic.İf.K.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İşbu gayrimenkul satış ilam ilgililere tebliğ mahiyetindedir. 
Yönetmelik örnek no; 27 www.bik.gov.tr

 Münevver Danış/Emlakkulisi.com