30 / 06 / 2022

Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü kantin işletme ihalesi 26 Aralık'ta!

Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü kantin işletme ihalesi 26 Aralık'ta!

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü; Marmara Üniversitesi Nişantaşı Yerleşkesi kantin işletme işini 26 Aralık Cuma günü saat 10.00'da ihaleye çıkarıyor. 1 yıl işletme işi 72 bin TL olarak belirlendi.Marmara Üniversitesi Rektörlüğü; Marmara Üniversitesi Nişantaşı Yerleşkesi kantin işletme işini ihaleye çıkarıyor. 1 yıl işletme işi 72 bin TL olarak belirlendi. 


İhalesi; 26 Aralık Cuma günü saat 10.00'da Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası'nda açık teklif usulü ile yapılacak. 


İHALE İLANI:


İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - Evrak No: 1400262889


T.C.


MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


1. Üniversitemiz Nişantaşı Yerleşkesi Kantin işletmesinin sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca 'Açık Teklif Usulü' artırma ile ihale edilecektir.


2. İhale 26.12.2014 Cuma günü saat 10:00' da Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası - Kadıköy-İSTANBUL) adresinde yapılacaktır.


3. İhale konusu işle ilgili, ihaleye esas tahmini bedeli, geçici teminat tutarı, ihale gün ve saati metnin sonunda belirtilmiştir.


4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:


a. Tebligat için adres beyanı,


b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, (Aslı veya noter tasdikli sureti 2014 yılına ait olacaktır.)


c. İmza sirküleri vermesi, (noterden)


d. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)


e. Şartnamede yazılı diğer belgeler.


5. Geçici Teminat Mektubu veya Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T. Halk Bankası Kuyubaşı Şubesi TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 IBAN Nolu Hesabına Geciçi teminat tutarının yatırıldığına dair banka dekontu, (Aslı)


6. İhaleye ait şartname Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası -Kadıköy-İSTANBUL) adresinde görülebilir veya aynı adresten 100,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir.


7. Posta ile yapılacak başvurularda da tekliflerin 26.12.2014 Cuma günü ihale saatine kadar Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kadıköy-İSTANBUL) adresine ulaşması gerekmektedir.


8. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.


9. Üniversitemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.


İşin Adı    Tahmini Bedel    Geçici Teminat Tutarı    İhale Gün ve Saati


Üniversitemiz Nişantaşı Yerleşkesi Kantin işletmesinin sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile işletilmesi işi    72.000,00 TL    2.160,00 TL    26.12.2014 Cuma Günü Saat 10:00


İhale ilanı için tıklayın