Maya Stand Tasarım ve Uygulama Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Maya Stand Tasarım ve Uygulama Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Maya Stand Tasarım ve Uygulama Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Fatih İsmail Keleş ve Erdinç Gültekin ortaklığıyla 30 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Bağcılar'da kuruldu.


Maya Stand Tasarım ve Uygulama Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Fatih İsmail Keleş ve Erdinç Gültekin ortaklığıyla 30 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Bağcılar'da kuruldu. 


Maya Stand Tasarım ve Uygulama Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a-Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, düğün ve toplantı alanı, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. b-Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak.  c-Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek. d- Yurtiçinde veya Yurtdışında düzenlenen Fuarlar için fuar stantları tasarımını yapmak. e- Yurtiçinde ve yurtdışında Fuar standartları uygulamasını yapmak veya yaptırmak f-Fuar stand ve  uygulama işlemleri için mobiler stant sistemleri ve marangoz atölyeleri  kurmak, kurulu olan şirketlere ortak olmak g-Her türlü dijital veya görsel baskı yapmak veya yaptırmak, bu işlerle ilgili olarak gerekli makine, alet ve edevatın alınması satılması kiralanması veya kiraya verilmesi, h-Her türlü mimarlık faaliyetlerinde bulunmak. i-Her türlü dekorasyon işlerini yapmak yaptırmak, j-İştigal mevzuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, bununla ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapmak, şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunmak, başka şirket ve kuruluşlara ortak olmak, Finansal kiralamalar yapmak, k-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul satın alabilir, inşa edebilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. l-Başka şahıs veya şirketlerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere şirkete ait gayrimenkullerin de ipotek tesis edilmesine, gerekirse müşterek borçlu müteselsil kefil olmak, m-Yapılacak sözleşmeler taahhütnameler her nevi nakit ve kefalet kredileri almak ve gerektiğinde şirket üzerine kayıtlı menkul ve gayrimenkul mallarını rehin vermek, satışı, ipotek edilmesi, teminat göstermek, n-Şirket yürürlükteki yabancı sermayeyi teşvik kanunu ve Türk Parasının kıymetini koruma kanunu ve bunlara istinaden çıkarılacak karar ve yetkili bakanlıkları tebliğlerine göre ayni ve nakdi yabancı sermaye iştirakini kabul emek, o- Yukarıda sayılan amaç ve konularla ilgili tüm ihalelere, eksiltme ve arttırmalara girmek, bu konularla ilgili firmaların bayiliğini almak veya bu konularda bayilik ve mümessillik vermek, p- Şirket konusuna giren işlerde proje ve danışmanlık hizmetleri yapmak, q-Yurt içinde ve yurt dışında yukarıda sayılan işlerle ilgili her türlü banka, sigorta şirketlerine ve her nevi teşekküllere iştirak edilmesi veya bu gibi hisse senetlerini veya tahvillerini kısmen veya tamamen devralınması, aracılık yapmamak kaydıyla hisse senetlerinin veya tahvillerinin kısmen veya tamamen satın alınması, satışı, mübadele ve devir ve terhin edilmesi, teminat olarak gösterilmesi veya bu gibi teşekküllerin işe iştirakinin sağlanması, r-İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve fikri hakları iktisap edebilir. Bu çerçevede olmak üzere ve özellikle patent, ihtira beratı, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi namına tescil ettirebilir, bu nevi hakları gerektiğinde devredebilir veya devreden başkalarından iktisap edebilir. Yasal düzenlemelerin öngördüğü çerçeve içersinde bunları süreli yada süresiz olarak kiralayabilir, kiraya verebilir veya üçüncü kişilerin yararlanmasına sunabilir. s-Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun oyuna sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra bu işlerde yapılabilecektir. Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için gerekli tescil ve ilanın yapılması gerekmektedir.


Maya Stand Tasarım ve Uygulama Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Yolu Caddesi, Ağaoğlu My Office 3/100