Meclis, Kapadokya'daki yapılaşma için mesai yapacak!

Meclis, Kapadokya'daki yapılaşma için mesai yapacak! Meclis, Kapadokya'daki yapılaşma için mesai yapacak!

Türkiye Büyük Millet Meclis'i bu hafta Kapadokya bölgesinde bulunan farklı kurumlara ait planlama yetkilerini konuşacak. Meclis, kurumlara ait planlama yetkilerinin Kapadokya Alan Başkanlığı'nda toplanmasını öngören kanun teklifini görüşecek. 


Geçtiğimiz günlerde kaçak yapılaşma ile gündeme gelen Kapadokya bölgesi için meclis mesai yapacak. AK Parti'li milletvekilleri bu hafta Meclis'e Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması için farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Kapadokya Alan Başkanlığı'nda toplanmasını öngören bir kanun teklifi verdiler. Teklif meclis gündeminde görüşülecek. 

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; verilen teklifte Kapadokya'da geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ve komisyon kararlarına aykırı uygulama yapılmasına izin verilmeyecek. Kapadokya Alan Başkanlığı her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlayacak. Başkan, bölgede aykırı bir uygulama ile karşılaşılırsa yapı ve tesisleri yıkma veya yıktırma konusunda yetkili olacak.

Kapadokya'da bulunan hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni gibi işlemler Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kararlarıyla yapılacak. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idaresi ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait taşınmazlar bu kararın dışında tutulacak. 

Kapadokya Alanı'nda yapılacak tüm uygulamalar, Kapadokya Alanı'nın bütününe ilişkin üst ölçekli plan Kapadokya Alan Başkanlığı'nca hazırlanacak ya da hazırlatılacak. Planlar kurulan komisyonun uygun görüşü ve bakan onayı ile yürürlüğe girebilecek. İdarenin onayıyla üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım ve uygulama imar planları yürürlüğe girebilecek. Kapadokya Alan Komisyonu tarafından Kapadokya Alanı'nda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetkiler kullanılabilecek. Bunların yanı sıra komisyon Kapadokya Alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik kararlarda etkili olacak. 

Komisyon, Kapadokya Alanı'nda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik kararlarda yetkili konumundan olacak. Komisyon tarafından alınan kararlar kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından bağlayıcı olacak. 

Başkanlığın gelirlerini Nevşehir İl Özel İdaresi, Kapadokya Alanı sınırları içerisindeki belediyeler, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası ile Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasının bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinden en az yüzde bir oranında ayrılacak paylar, idarece verilecek idari para cezalarından elde edilecek gelirler, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak tutarlar oluşturacak.

Başkanlık, Harçlar Kanunu ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan harçlardan ve harcamalara katılma paylarından, düzenlenen kağıtlar yönünden damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla Emlak Vergisi'nden ve tapu-kadastro döner sermaye hizmet bedelinden sorumlu olmayacak. 

Tarihi dokuya yönelik tedbirlere uymayanlara ceza geliyor 

Türkiye'nin en önemli turistik mekanlarından biri olan Kapadokya Alanı'nın tarihi ve kültürel değerleri yok eden ya da jeolojik/jeomorfolojik dokusunu ve doğal kaynak değerlerini korumaya yönelik tedbirlere aykırı davrananlara 50 bin liradan 200 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Bu kapsamda olmayan ve Kapadokya'nın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırılık halinde de bir para cazası uygulanacak. Bu para cezasını 500 lira ile 5 bin lira arasında değişecek. Tedbirlere uymayan kişilere verilen para cezasının miktarı Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.Bunların dışında idareye ait taşınır ve taşınmazlar devlet malı olarak sayılcak. Devlet malı hükmünde olan varlıklar aleyhine suç işleyenler cezalandırılacak.