Medec Sağlık Ve Medikal Cihazlar Anonim Şirketi kuruldu!

Medec Sağlık Ve Medikal Cihazlar Anonim Şirketi kuruldu!

Medec Sağlık Ve Medikal Cihazlar Anonim Şirketi bugün Kadıköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Eren Çerman Muhsin Eraslan ortaklığında kuruldu.


Medec Sağlık Ve Medikal Cihazlar Anonim Şirketi bugün Kadıköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Eren Çerman Muhsin Eraslan ortaklığında kuruldu.

Medec Sağlık Ve Medikal Cihazlar Anonim Şirketi konusu:
1. Her türlü insan ve hayvan sağlığına yönelik, teşhis ve tedavi edici teknolojiler üzerine çalışmalar yapmak, cihaz, alet ve ekipmanlar tasarlamak, ar-ge, üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, 2. Sağlık alanında kullanılan her türlü yazılımların geliştirilmesi, ar-ge, üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, 3. Ürettiği programlarla ilgili olarak, şirket dışında üretilen ve kullanma lisansı ile alınıp satılan yazılım, donanım vs. malzemelerin ticaretini yapmak, bu kapsamda her türlü bilişim ekipmanlarının servis ve montaj hizmetini vermek, 4. Her türlü Endüstriyel elektronik kart, devre tasarımı, ar-ge, üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, 5. Endüstriyel elektronik, elektromekanik ve otomasyon kontrol cihazlarının ar-ge, üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, 6. Bilgisayar teknolojisine bağlı basılı eserlerin, programların, eğitim ve öğretim araçlarının yazımı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, 7. Her nevi otomatik kontrol sistemi kurulabilmesi ve bu amaçla gereken otomasyon için tüm mekanik, elektrikli ve elektronik malzemenin, yurt içinde alım ve satımını yapmak, 8. Konusu İle ilgili Bilumum danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek hizmetleri vermek, 9. Gerek üretilen, geliştirilen, gerekse kullanma lisansı ile alınıp satılan, gerekse ithal veya ihraç edilen, pazarlanan her türlü bilgisayar programları ve donanımları öğretmek, kullanıcı personelin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi her türlü yazılım/donanım ürünü için kullanım ve satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapmak, yürütmek, 10. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. 11. Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler, açmak, işletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak. 12. Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. 13. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. 14. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek, 15. Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. 16. Tüm medikal malzemelerin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. İnternet konusunda her türlü ticari faaliyette bulunabilir. 2. İnternet ortamlarında her türlü reklam, elektronik ticaret, eğitim ve benzeri uzaktan erişim, iletişim servis ve hizmetlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir. 3. ARGE konusunda gerekli laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir. 4. Her türlü bakım, onarım, servis, kalibrasyon, etüt-proje, danışmanlık, eğitim, yayın, sistem operatörlüğü ve benzeri işleri yapabilir ve/veya yaptırabilir. 5. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesih name, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 6. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 7. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 8. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 9. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 10. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Eğitim Mah.Fahrettin Kerim Gökay Cad.Mar.Kon.Ev.N:151/1 Kadıköy