Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre inşa edilecek okul, hastane, ibadet yeri, sosyal tesis, rekreasyon alanları gibi mekanların asgari birim metrekareleri belli oldu. İşte detaylar...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği bugünkü (14 Haziran 2014 Cumartesi) 29030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Türkiye'de bundan sonra inşa edilecek okulların; şehir hastanesi, devlet hastanesi veya tıp fakültelerinin eğitim ve araştırma hastanelerinin, ibadethanelerin; botanik parkı, hayvanat bahçesi, mesire yerleri ve rekreasyon alanları gibi  sosyal açık ve yeşil alanların; sosyal ve kültürel tesis alanlarının, yol ve otopark hariç teknik altyapı alanlarının asgari birim alanları netleşti. Şehir hastanelerinin alanları kaç metrekareden başlayacak?Şehir hastanelerinin, devlet hastanelerinin, okulların, ibadet yerlerinin nüfusa göre en az ne kadar alana sahip olabilecekleri belli oldu. Buna göre şehir hastaneleri hasta yatağı başına 220 metrekare asgari birim alanına sahip olacak. Yani 2500 yatak kapasiteli bir şehir hastanesinin 550 bin metrekare asgari birim alanı olacak. Yapılacak devlet hastaneleri ile istisas / eğitim ve araştırma hastaneleri hasta yatağı başına 130 metrekare asgari birim alanına sahip olacak. 2500 yataklı bir devlet veya tıp fakültesi hastanesinin alanı 325 bin metrekareden başlayacak...


Sağlık tesisleri asgari birim alanları için tıklayın!Okul ve eğitim alanları ile ibadethaneler kaç metrekareden başlayacak? 


Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre ilkokullar 4 bin metrekare ila 7 bin metrekare asgari birim alanına, liseler 6 bin metrekare ila 10 bin metrekare, halk eğitim merkezi olgunlaşma enstitüleri 3 bin ila 5 bin metrekare, küçük ibadet yerleri 1000 metrekare, orta büyüklükte ibadet yerleri 2500 metrekare ve büyük ibadet yeri ve külliyesi 10 bin metrekare asgari birim alanına sahip olacak. 


Eğitim tesisleri asgari birim alanları için tıklayın!


İbadet yeri asgari birim alanları için tıklayın!


Sosyal açık ve yeşil alanlar asgari birim alanları için tıklayın!


Sosyal ve kültürel tesisler alanı asgari birim alanları için tıklayın!


Teknik altyapı alanı asgari birim alanları için tıklayın!


İşte sosyal mekanların ve altyapı teknik alanların asgari alan büyüklüklerini gösteren o tablo;Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği! 


Peki yollar, havalimanları, tren istasyonları ve otoparklar nasıl tasarlanacak? Kentsel tasarım projesi yapılacak alanlar nasıl değerlendirilecek? İmar planı değişiklikleri nasıl yapılacak?


İşte Türkiye'de planlama koşullarını yeniden belirleyen o yönetmelikten önemli bazı maddeler;


(...) 

Genel planlama esasları


MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak her tür ve ölçekteki mekânsal planlar aşağıda yer alan planlama ilke ve esaslarına, planların hazırlanması ile ilgili standartlara, gösterim tekniklerine ve tanımlara uygun olarak yapılır:


a) Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır.


b) Planlar; pafta, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.


c) Planlar, kademesine ve ölçeğine göre ve yapılış amacının gerektirdiği ayrıntı düzeyinde kalmak koşuluyla alt kademedeki planları yönlendirir.


ç) Üst kademe planlar, alt kademesindeki planlara mekânsal nitelikte hedef koyan, yol gösteren ve ilke belirleyen plandır.


d) Mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ile nazım imar planları üzerinden ölçü alınarak uygulama yapılamaz.


e) Planlar, diğer kademedeki planların büyütülmesi veya küçültülmesi yolu ile elde edilemez.


f) Doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin koruma ve kullanma dengesinin sağlanması esastır.


g) Yapıların ve çevrenin kalitesinin artırılması için planlarda gerekli sağlıklaştırma ile ilgili kararlara yer verilir.


ğ) Planlarda afet, jeolojik ve doğal veriler esas alınır.


h) Planlarda, varsa mevcut geleneksel dokunun korunması esastır.


ı) Ülke ve bölge düzeyinde karar gerektiren büyük projelerin mekânsal strateji planı veya çevre düzeni planında değerlendirilmesi esastır.


i) Planlama süreci; araştırmaların yapılması, sorunların ortaya konulması, veri ve bilgi toplama ile ilgili analiz aşaması; bilgilerin biraraya getirilmesi, birleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili sentez aşaması ve plan kararlarının oluşturulması aşamalarından oluşur.


j) Planların hazırlanmasında plan türüne göre katılım sağlanmak üzere anket, kamuoyu yoklaması ve araştırması, toplantı, çalıştay, internet ortamında duyuru ve bilgilendirme gibi yöntemler kullanılarak kurum ve kuruluşlar ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması esastır.


k) Planların iptal edilmesi halinde, daha önce alınan kurum ve kuruluş görüşleri ile birlikte yapılan analiz ve sentez çalışmaları yeni plan hazırlanmasında bu Yönetmelik kapsamında yeniden değerlendirilir.


l) Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır. Korunacak alanların çevresinde yapılan planlar ise bu alanların hassasiyeti dikkate alınarak hazırlanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Mekânsal Planların Yapımına Dair Esaslar

Araştırma ve analiz


MADDE 8 – (1) Mekânsal planların, plan değişiklilerinin, revizyon ve ilavelerin hazırlanması sürecinde, kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve kademesine göre bu Yönetmelikte genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılır.


(2) Kurum ve kuruluşlar, görüşlerini en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır. Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine otuz günü geçmemek üzere ilave süre verilir. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz bir görüşün bulunmadığı kabul edilir.


(3) Kurum ve kuruluşların plan yapım aşamasında plan alanına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesis, emniyet ve güvenlik vb. hizmet alanları ile bu alanlara ilişkin standartları bildirmeleri esastır. Bu amaçla nazım imar planı yapım aşamasında kurumların görüşü alınır.


(4) Nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması sürecinde birlikte veya eş zamanlı görüş istenebilir. Ancak, nazım imar planı hazırlanırken kurum ve kuruluş görüşlerinin veya verilerin uygulama imar planı ayrıntısında elde edilmesi halinde, bu görüş ve güncel veriler temin edilmek suretiyle plan onaylayan idareler farklı da olsa ayrıca uygulama imar planı için görüş veya veri istenmeyebilir.


(5) Kurum ve kuruluşlar planlama çalışmasında kullanılacak bilgi ve belgeleri, açık ve kapsamlı görüşüyle birlikte planlamaya veri teşkil edecek şekilde basılı belge olarak ve sayısal ortamda sağlamakla sorumludur.


(6) Verilerin Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Portalından temini esastır. Kurum ve kuruluşlar verilerini Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Portalından Bakanlıkça belirlenen standartlarda sunar.


(7) Planlama alanına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlardan, uydu görüntülerinden veya hava fotoğraflarından ve arazi çalışmalarından sayısal veri seti oluşturularak planla birlikte idareye sunulur.


(8) Planlama alanının statüsüne, alanın büyüklüğüne ve kapsamına, yerleşik alan veya gelişme alanı olmasına, planın temellendiği sorunun niteliğine göre; sorun veya ihtiyaç analizine yönelik sektörel ve tematik raporlar, nüfus analizi ve projeksiyonu, yapı ve doku analizi, kentsel risk analizi gibi çalışmalar yapılabilir.


(9) Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konumunu belirlemek üzere; eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte, bilimsel tekniklere dayalı, ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar ile sorunlar ve potansiyel analizi yapılır. Ayrıca yürürlükteki planla ilgili gerekli çalışma ve değerlendirmeler de yapılır. Gerektiğinde güçlü, zayıf yönler ile fırsatları ve tehditleri içeren analiz yöntemi kullanılır. Bu çalışmalar araştırma raporunda yer alır.


(10) Afet ve diğer kentsel risklerin yüksek olduğu yerleşmeler veya yapılı kentsel çevre için, gerekli görülmesi halinde kentsel risk analizleri veya sakınım planlaması çalışmaları yapılır. Afet ve diğer kentsel riskler için yapılmış risk azaltıcı tedbirler planlarda esas alınır.


(11) Planlı ve sağlıklı gelişimin sağlanması için, alışveriş merkezleri, sanayi, depolama, lojistik bölgeler gibi büyük alan kullanımına sahip alanların yer seçiminde, yerleşmelerin gelişme yönü, nüfus ve yapı yoğunlukları, ulaşım sistemi gibi özellikleri dikkate alınarak gerekli analiz çalışmaları yapılır; bu çalışmalar değerlendirilerek planlar hazırlanır.


(12) Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması aşamasında; tarihi çevre ve geleneksel doku, kültürel ve doğal miras, sosyal ve ekonomik yapı, mülkiyet durumu, kentsel, sosyal ve teknik altyapı,  yapı ve sokak dokusu, ulaşım-dolaşım sistemi, örgütlenme biçimi ve benzeri etütler kent bütünü ile ilişkilendirilerek yapılır.


Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği için tıklayın!