Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. 

Ekonomi Bakanlığınca desteklenmesine karar verilen ve Bakanlar Kurulunca Destek Kararı alınan yatırımlar için Hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesiyle taşınmazların bedelsiz devredilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, destek kararı alınan yatırımlar için yatırımcılar lehine Hazine taşınmazları üzerinde doğrudan, 49 sene süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek. İrtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesislerin işletilmesinden veya işlettirilmesinden elde edilen hasılattan pay da alınmayacak.

Destek kararında belirlenen yatırım süresi içinde ve tesisin işletme dönemi boyunca gerçekleştirilmesi gereken taahhütlerin takibi Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak.

Ekonomi Bakanlığınca yatırım tamamlanma vizesinin yapılması ve işletmenin faaliyete geçmesini müteakip destek kararında belirtilen istihdam sayısına beş sene süreyle uyulacak.

Yatırımcı tarafından talep edilmesi, yatırımın tamamlandığının ve destek kararında belirtilen istihdam sayısına beş sene süreyle uyulduğunun belirlenmesi halinde tapuda, Hazine adına tescilli olup irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların mülkiyeti yatırımcıya bedelsiz devredilecek.

İrtifak hakkının veya kullanma izninin destek kararında belirtilen süre ve koşullar çerçevesinde 3.  kişilere devredilmesi Ekonomi Bakanlığının iznine ve Başbakanlığın onayına tabi olacak.

Yatırımın gerçekleşmemesi ya da proje bazlı desteklerden faydalanmasına mesnet teşkil eden taahhütlerin yerine getirilememesi, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Ekonomi Bakanlığınca uygun görülmesi durumunda proje, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilebilecek.

Kamudan kaynaklanan sebepler hariç olmak üzere yatırımın belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesinden yatırımcı sorumlu olacak. Yatırımcının Destek Kararında öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve işlem tesis edilmemesi ya da yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde irtifak hakkı tapudan terkin edilecek veya kullanma izni sözleşmesi İdarece feshedilecek.

İrtifak hakkı veya kullanma izninin sona ermesi durumunda makine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer yapı ve tesisler Hazineye intikal eder ve bundan dolayı lehine irtifak hakkı tesis edilen veya adına kullanma izni verilen yatırımcı tarafından ya da 3. kişilerce her hangi bir hak ve talepte bulunulamayacak.

İrtifak hakkının tapuya tesciline veya kullanma izni sözleşmesinin notere tasdik ettirilmesine ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler de yatırımcı tarafından karşılanacak.

Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde ise Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.