Milli emlak genel tebliği sıra no:364!

Milli emlak genel tebliği sıra no:364! Milli emlak genel tebliği sıra no:364!

Milli emlak genel tebliği sıra no:364, 10 Haziran 2014 tarihinde 29026 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğte Elektrik Piyasası Kanununun “Kamulaştırma” başlıklı maddesi ile ilgili esaslara yer veriliyor...Milli emlak genel tebliği sıra no:364!

Milli emlak genel tebliği sıra no:364, 10 Haziran 2014 tarihinde 29026 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğte Elektrik Piyasası Kanununun “Kamulaştırma” başlıklı 19. maddesi ile ilgili esaslara yer veriliyor.


TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:


MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ SIRA NO:364


I. GİRİŞ

(1) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun “Kamulaştırma” başlıklı 19 uncu maddesinin;


a) Birinci fıkrasında; “Elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma talepleri Kurum tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde Kurul tarafından kamu yararı kararı verilir. Söz konusu karar çerçevesinde gerekli kamulaştırma işlemleri 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde üretim faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri için Maliye Bakanlığı, dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ tarafından yapılır. Bu durumda kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan önlisans veya lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenir.” hükmü,


b) İkinci fıkrasında; “Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti ve/veya üzerindeki sınırlı ayni haklar, üretim veya dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluşuna, bunların bulunmaması hâlinde ise Hazineye ait olur. Kamulaştırma bedeli önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi tarafından ödenerek tapuda Hazine adına tescil edilen veya niteliği gereği tapudan terkin edilen taşınmazlar üzerinde Maliye Bakanlığınca kamulaştırma bedelini ödeyen önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkının ve/veya kullanma izninin süresi önlisans veya lisansın geçerlilik süresi ile sınırlıdır.” hükmü,


c) Yedinci fıkrasında ise; “Özel hukuk tüzel kişilerince yürütülen üretim veya dağıtım faaliyetleri için gerekli olan Hazineye ait taşınmazlar dışındaki kamu kurum veya kuruluşlarına ait taşınmazlar, Kurul tarafından verilecek kamulaştırma kararı uyarınca üretim faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri için Maliye Bakanlığınca, dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ tarafından, 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uygulanarak temin edilir. Bu durumda kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan özel hukuk tüzel kişisi tarafından ödenir. Bu taşınmazların mülkiyeti üretim veya dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluşuna, bunların bulunmaması hâlinde ise Hazineye ait olur.” hükmü,


yer almaktadır.


(2) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun belirtilen hükümleri uyarınca; elektrik piyasasında üretim faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan ve kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında Bakanlığımızca (Millî Emlak Genel Müdürlüğü) 6446 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 30/3/2013 tarihinden itibaren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılacak olan kamulaştırma işlemleri ile yine bu kişilerce yürütülen üretim faaliyetleri için gerekli olan Hazine dışındaki diğer kamu kurum veya kuruluşlarına ait taşınmazların Bakanlığımızca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesine göre devir alınması işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla bu Genel Tebliğ hazırlanmıştır.


II. KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ


(1) Elektrik piyasasında üretim faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma talepleri, bu tüzel kişiler tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (Kurum) iletilir. Kamulaştırma talebinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından doğrudan Bakanlığımıza veya ilgili valiliklere (defterdarlık) yapılan kamulaştırma talepleri, talebin Kuruma yapılması gerektiği bildirilerek değerlendirmeye alınmaz.


(2) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yapılacak kamulaştırma işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:


a) Kamulaştırılacak taşınmazlar hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca (Kurul) alınan kamu yararı kararı örneği ile bu kararın alınmasına esas olan ve kamulaştırma talebinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından hazırlanan kamulaştırmaya konu taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler ile haritanın; kısmi kamulaştırmaya konu olacak taşınmazlarda ise, bu kısma ilişkin bilgi ve belgeler ile haritanın yer aldığı dosya, Kurum tarafından Bakanlığımıza gönderilir. Bu taşınmazlara ilişkin olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesine göre Bakanlığımızca alınan kamulaştırma kararının bir örneğinin de eklendiği dosyanın taşınmazın bulunduğu valiliğe (defterdarlığa) gönderilmesi üzerine kamulaştırma işlemleri; İdare (taşınmaz ilde ise ilgili defterdarlık millî emlak dairesi başkanlığı/millî emlak müdürlüğü ile dava açılması gereken hallerde muhakemat müdürlüğü/Hazine avukatlığı, taşınmaz ilçede ise ilgili valiliğin (defterdarlık) yazılı talimatı üzerine millî emlak müdürlüğü/malmüdürlüğü ile dava açılması gereken hallerde Hazine avukatlığı) tarafından koordineli olarak yürütülür.


b) Buna karşılık, Kurum tarafından taşınmazların acele kamulaştırılmasının talep edilmesi halinde, (a) bendinde belirtilen bilgi ve belgeler ile haritanın yer aldığı dosyanın Kurumca Bakanlığımıza gönderilmesi üzerine;


1) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesi gereğince kamulaştırma kararı alınması ile taşınmazların aynı Kanunun 27 nci maddesine göre acele kamulaştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı alınmasına yönelik işlemler Bakanlığımızca yürütülür.


2) Bakanlar Kurulunca taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verilmesini müteakip; Kurum tarafından Bakanlığımıza gönderilen bilgi ve belgeler, kamulaştırma kararı ve Bakanlar Kurulu kararının birer örneğini içeren dosya Bakanlığımızca taşınmazın bulunduğu valiliğe (defterdarlık) gönderilir ve acele kamulaştırmaya ilişkin işlemler İdare tarafından koordineli olarak yürütülür.


(3) Hazine taşınmazları dışında kalan ve mülkiyeti kamu kurum veya kuruluşlarına ait olan taşınmazlar hakkında Bakanlığımızca yapılacak devir alma işlemleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:


a) Hazinece devralınacak taşınmazlar hakkında Kurulca alınan kamulaştırma kararı örneği ile bu kararın alınmasına esas olan ve devir talebinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından hazırlanan ve ikinci fıkranın (a) bendinde belirtilen bilgi ve belgelerin yer aldığı dosya, Kurum tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca devir alma işlemleri yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilir. Bakanlığımızca, kamulaştırma kararının bir örneğinin de eklendiği devre konu taşınmaza ilişkin dosyanın taşınmazın bulunduğu valiliğe (defterdarlığa) gönderilmesi üzerine de, devir alma işlemleri İdare tarafından koordineli olarak yürütülür.


(4) Bu Genel Tebliğ hükümlerine göre önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisi adına yapılacak olan tüm kamulaştırma işlemlerinde, Kurulca kamu yararı veya kamulaştırma kararı alınmasına esas olan bilgi ve belgelere ilave olarak Bakanlığımız, Kurum, İdare ya da diğer ilgili idareler tarafından ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgi ve belgeler, lehine kamulaştırma yapılacak özel hukuk tüzel kişisi veya yetkili vekilleri tarafından verilen süre içerisinde ve istenilen şekilde temin edilerek Bakanlığımıza, Kuruma veya İdareye ya da diğer ilgili idarelere gönderilir.


(5) Valilikler (Defterdarlık) tarafından; kamulaştırma veya devir alma işlemleri sonucunda alınacak yeni tapu senedi örnekleri, taşınmazların tapu sicilinden terkin edildiği hallerde ise terkine ilişkin bilgi ve belgeler gönderilmek suretiyle Kuruma ve Bakanlığımıza bilgi verilir.


III. TAAHHÜTNAME VE TEMİNAT ALINMASI


(1) Kamulaştırma talebinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından; taşınmazların kamulaştırması veya devir alınması işlemleri öncesinde, kamulaştırma veya devir alma bedelleri ile kamulaştırma veya devir alma işlemlerinin gerektirdiği diğer her türlü giderlerin ve ayrıca, kamulaştırmasız el koyma işleminden kaynaklanan her türlü tazminat ve bedellerin İdarece belirtilen sürede ve gösterilen yere ödeneceğinin kabul ve taahhüt edildiğine ilişkin ek-1’de yer alan Taahhütname ile bu Taahhütname eki imza sirküleri ve şirket yetkililerini belirten yönetim kurulu kararı ile bu bedel ve giderleri karşılayacak şekilde mevduat veya katılım bankalarından alınacak kesin ve süresiz teminat mektubu İdareye verilir.


Tebliğ olunur.Ek-1


TAAHHÜTNAME


………………………………. Projesinin gerçekleştirilmesi için taşınmazların İdarece yapılacak kamulaştırma veya devir alma işlemleri için gereken tüm bedeller ile Mahkeme Heyetinin harcırahları, Mahkemece görevlendirilen bilirkişiler ile keşif yapılmasına karar verilmesi halinde keşfe katılanların Mahkemece takdir edilecek ücretleri, tapu harçları, ilan giderleri gibi kamulaştırma veya devir alma işlemlerinin gerektirdiği diğer her türlü giderler ile kamulaştırmasız el koyma işleminden kaynaklanacak her türlü tazminat ve bedeller için Şirketimiz tarafından yeterli mali kaynak ayrılmıştır.İdarece yapılacak kamulaştırma veya devir alma işlemleri için gereken tüm bedeller ile bu işlemlerin gerektirdiği diğer her türlü giderlerin ve ayrıca, kamulaştırmasız el koyma işleminden kaynaklanacak her türlü tazminat ve bedellerin Şirketimiz tarafından İdarece belirtilen sürede ve gösterilen yere ödeneceğini kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt ederiz.                                                                        ………………. Şirketi


                                                                       Yetkilileri

EKLER:

1-İmza Sirküleri,

2-Şirket Yetkililerini Belirten Yönetim Kurulu Kararı,

3-Teminat Mektubu.