27 / 06 / 2022

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 345'te değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 345'te değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 345'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 345'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 345 te değişiklik!

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, 8 inci maddesinin “B. Tebligat” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (ç) bendinde, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, Ek-2/A’sında yer alan “EKLER” listesinin altıncı sırasında, Ek-2/B’sinde yer alan “EKLER” listesinin üçüncü sırasında ve Ek-4/A’sında yer alan “İSTENİLEN BELGELER” listesinin ikinci sırasında yer alan “ile imza sirküleri” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 345 te değişiklik!