Milli Emlak İzmir'de 5 adet gayrimenkulü kiralıyor!

Milli Emlak İzmir'de 5 adet gayrimenkulü kiralıyor!Milli Emlak İzmir İli Aliağa İlçesi'nde yer alan 5 adet gayrimenkulü 6 aylığına kiralıyor. Taşınmazların ihalesi 16 Eylül 2014 günü saat 14:00'da İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Karşıyaka Emlak Müdürlüğü tarafından yapılacak.


Milli Emlak  İzmir  İli Aliağa İlçesi'nde yer alan 5 adet gayrimenkulü 6 aylığına kiralıyor. Taşınmazların ihalesi i 16 Eylül 2014 günü saat 14:00'da İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Karşıyaka Emlak Müdürlüğü tarafından Karşıyaka Emlak Müdürü Çalışma Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.


2 - Kiralama ihalesi İzmir Valiliği Hükümet Konağı C Blok Defterdarlık Kat: 3 Konak/İZMİR adresi Karşıyaka Emlak Müdürü Çalışma Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 - Kiralama ihalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname Karşıyaka Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah Belgesi),

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz),

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

5 - İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İlan olunur.


İlanın tam metni için tıklayın