Miras taksim sözleşmesi örneği 2015!

Miras taksim sözleşmesi örneği 2015!

Mirasbırakan, miras sözleşmesiyle mirasını veya belirli malını sözleşme yaptığı kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakma yükümlülüğü altına girebiliyor. İşte miras taksim sözleşmesi örneği 2015..


Miras taksim sözleşmesi örneği 2015!

Mirasbırakan, miras sözleşmesiyle mirasını veya belirli malını sözleşme yaptığı kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakma yükümlülüğü altına girebilir.


Mirasbırakan, malvarlığında eskisi gibi serbestçe tasarruf edebilir; ancak, miras sözleşmesindeki yükümlülüğü ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarruflarına veya bağışlamalarına itiraz edilebilir.


Miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kısıtlı bulunmamak gerekiyor.


Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmî vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Sözleşmenin tarafları, arzularını resmî memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar.


Miras taksim sözleşmesi örneği..


TARAFLAR :

......................... arasında aşağıdaki koşullarla bir miras taksim sözleşmesi akdolunmuştur.


İşbu sözleşmede ;


……...........……..” devreden “,

……............…….” devralan ” olarak anılacaktır.


KONU :


İşbu sözleşmenin konusu, ……….vefatı sonucunda devredenlerin kendilerine intikal eden, tapuda ………….adına kayıtlı olan ve edinilmiş mal rejimi gereği yarısının da ona ait olduğu, terekedeki taksim sonunda kendisine düşecek miras payına düşen …………..yer alan konutun mülkiyet hakkının tamamını, mirasçılardan olan ………(devralana) devretmesidir.


TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :


Devredenler, ………..tarihinde ölen …….’dan kendilerine intikal eden ve taksim sonunda kesinleşecek olan yukarıda bahsi geçen mülkiyet üzerindeki miras payının tamamını devralana, …………terekenin kalan kısmından hiçbir hak talep etmemesi şartıyla devretmiştir.


YETKİLİ MAHKEME :


İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için …………yetkili olacaktır.


İşbu sözleşme, ../../2015 tarihinde ………………………..’ da beş nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha devralana teslim edilmiş, diğer nüshalar devredenlerde kalmıştır.


Devreden              

Devralan


Miras intikalinin tescili!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com