Miras taksim sözleşmesi örneği!

Miras taksim sözleşmesi örneği!

Miras taksimi, ölüm halinde yasal mirasçılara kalan malların bu mirasçılar arasında paylaştırılmasına deniyor. Miras taksimi tapuda veya noterde yapılıyor. Miras taksim sözleşmesi örneğini haberimizde inceleyebilirsiniz...Miras taksim sözleşmesi örneği!


Miras taksimi, ölüm halinde yasal mirasçılara kalan malların bu mirasçılar arasında paylaştırılmasına deniyor. Miras taksimi işlemine tüm mirasçıların katılması zorunlu olduğu gibi, miras taksim sözleşmesi Tapu Sicil Müdürlükleri ile noterlerde düzenleniyor. 


Tapu Sicil Müdürlüğü'nde miras taksimi işlemleri için gerekli belgeler ise şunlar; 

- Taksim yapılması istenen taşınmaz malların varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirten belge ya da mirasçıların beyanı,

- Taksim talebinde bulunan tüm mirasçıların veya yetkili vekillerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ya da pasaportları, 

 -Tarafların vesikalık fotoğrafları. 


Miras taksimi işlemleri noterde gerçekleştirilecekse, bunun için gerekli belgeler de şunlar; 

- Tüm mirasçıların veya yetkililerinin katılımıyla mirası veya temsilcilerinin noterce düzenleme şeklinde tanzim edilmiş Miras Taksim Sözleşmesi,

- Tescili talep eden mirası veya mirasçıların veya bunların temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı fotoğrafı,

- Arzu edilmesi halinde tapu adedi kadar vesikalık fotoğraf. 


Miras taksimi işlemlerinin maliyeti her yıl belirlenen oranlarda tapu harcı ve döner sermaye masrafları olmak üzere tahsil ediliyor. Miras taksim sözleşmesi örneğini aşağıda inceleyebilirsiniz:


Miras taksim sözleşmesi örneği!


TARAFLAR :


…………arasında aşağıdaki koşullarla bir miras taksim sözleşmesi akdolunmuştur.


İşbu sözleşmede ;


…………..” devreden “,

………….” devralan ” olarak anılacaktır.


KONU :


İşbu sözleşmenin konusu, ……….vefatı sonucunda devredenlerin kendilerine intikal eden, tapuda ………….adına kayıtlı olan ve edinilmiş mal rejimi gereği yarısının da ona ait olduğu, terekedeki taksim sonunda kendisine düşecek miras payına düşen …………..yer alan konutun mülkiyet hakkının tamamını, mirasçılardan olan ………(devralana) devretmesidir.


TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :


Devredenler, ………..tarihinde ölen …….’dan kendilerine intikal eden ve taksim sonunda kesinleşecek olan yukarıda bahsi geçen mülkiyet üzerindeki miras payının tamamını devralana, …………terekenin kalan kısmından hiçbir hak talep etmemesi şartıyla devretmiştir.


YETKİLİ MAHKEME :


İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için …………yetkili olacaktır.


İşbu sözleşme, ../../2013 tarihinde ………………………..’ da beş nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha devralana teslim edilmiş, diğer nüshalar devredenlerde kalmıştır.


Devreden                                       DevralanMiras taksim davası dilekçesi!
Miras hukukunda hibe!
Miras hukuku üst soy!
Mirasta anlaşmazlık!
Mirasa hangi mahkeme bakar?
Miras sözleşmesinin iptali!
Miras paylaşımında oranlar!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com