Miras taksim davası dilekçesi!

Miras taksim davası dilekçesi!

Miras taksimi veraset belgesinde belirlenen kanuni miras oranlarıyla yapılabileceği gibi mirasçılar tarafından da nasıl paylaşılacaı belirlenebiliyor. İtiraz için miras taksim davası dilekçesinin örneği haberimizde yer alıyor...Miras taksim davası dilekçesi!

Miras, iştirak halinde mülkiyet olarak mirasçılara intikal eder. İntikal işlemi, veraset belgesinde belirlenen kanuni miras oranlarıyla yapılabileceği gibi mirasçılar tarafından paylaşmanın nasıl yapılacağı da serbestçe kararlaştırılabiliyor. Taksim (paylaşma) sözleşmesi noterde ya da tapuda yazılı şekilde yapılabilir.


Miras taksim sözleşmesi noterde yapılmamış ise tüm mirasçıların tapuda istemde bulunması gerekiyor. Noterde yapılan sözleşmelerde mirasçıların imzaları onaylanmış ve tescili isteme yetkisi devredilmiş ise her paydaş kendine düşen gayrimenkulün tek başına tescili için tapuya başvurabiliyor. Bu durumda sadece tescili yapılan gayrimenkul üzerinden taksim harcı tahsil edilir.


Miras taksiminde iştirakçilerin tümünün gayrimenkul veya hisse alması şartı bulunmuyor. Mirasa dahil menkul mallar veya haklar da alınarak taksim yapılabiliyor. İştirakçilerden sadece birine intifa hakkı düşecek şekilde taksim yapılması da mümkündür. Taksim işlemi yapılırken, sadece gayrimenkul taksimi yapılacak ve herkes hazır bulunabilecekse sözleşmenin tapuda yapılmasında; menkul ve gayrimenkul mallar ve başka haklar da paylaşılacaksa sözleşmenin noterde yapılmasında fayda vardır. Miras taksim sözleşmesinden bu şekilde bahsettikten sonra bu taksime itiraz etmek isteyenler için dava açma hakkı da bulunuyor. Miras taksim davası dilekçesi aşağıdaki gibi düzenleniyor.

 

Miras taksim davası dilekçesi!


NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE


………………….


DAVACI                : ad soyad TC kimlik adres         

DAVALI               :   1- ad soyad TC kimlik adres


                                   2- ad soyadTC kimlik adres


                                   3- ad soyadTC kimlik adres

DAVA KONUSU : Ortaklığın giderilmesi


OLAYLAR          : Taraflarla ortakmurisimiz …….. den kalma  İzmir  ili ….. İlçesi ……mahallesi ……., ada ……, parseldekayıtlı ……….. taşınmaza müştereken sahibiz.Davalılarla taşınmazın taksimikonusunda anlaşmaya varılamamıştır.


Söz konusutaşınmazdaki şüyuun mümkünseaynen taksimi,değilse satılarak ortaklığın giderilmesini talep etmekteyiz.


Bu nedenle işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.                                     


HUKUKİ SEBEPLER : İlgili mevzuat

DELİLLER                   : Tapu kaydı ,verasetilamı ,keşif ve her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP      : Yukarıda arz edilen sebep vegösterilen delillere binaen davanın kabulü ile mezkur taşınmazın mümkünse aynentaksimi değilse satışının yapılması suretiyle şüyunun izalesine ve lede edilenparanın ortaklar arasında tapuda gösterilen oranda paylaştırılmasına kararverilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…./..../2013

DAVACI

AD-SOYAD

İMZA


EK:

1-     Kimlikfotokopisi

2-     Tapukaydı sureti

3-     Veraset İlamı  


SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım sebeplerden dolayı …….. ismimim …… olarakdeğiştirilmesi izninin sağlanmasını saygılarımla arz ederim.  …./…./2013

                                                                 

                                                                          Davacı              

 


Mirastan feragat sözleşmesi şekli!
Miras payının devri nasıl yapılır?
Miras sözleşmesi kimler arasında yapılır?
Mirasın devri!
Miras sözleşmesinin iptali davası dilekçesi!
Vasiyetin iptali davası dilekçesi!
Miras taksim davası!
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com