Miras taksim davası!

Miras taksim davası!

Miras taksim davasının açılabilmesi için gerekli sebeplerin varolması gerekiyor. Bu durumda Türk Medeni Kanunu gerekli düzenlemeyi yapmıştır. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi yada mirastan feragat durumlarında bu dava açılabiliyor...Miras taksim davası!


Miras taksim davası, mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda ve mirastan feragat durumunda olmak üzere iki farklı şekilde açılabiliyor. Türk Medeni Kanununa göre, mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda mirasçı resmi defter düzenlenmesini isteyebiliyor. Kanuna göre mirastan feragat durumunda ise mirastan feragat eden, tenkis sebebiyle terekeye bir malı veya diğer bir değeri geri vermekle yükümlü olursa sadece tenkise bağlı değeri geri verebiliyor. Miras taksim davasının açılabilmesi için gerekli sebepler Kanunda şöyle açıklanıyor:


A. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda


Madde 572-Mirasbırakan, sağlığında bütün malvarlığını miras sözleşmesiyle atadığı mirasçıya devretmişse, bu mirasçı resmî defter düzenlenmesini isteyebilir.


Mirasbırakan, malvarlığının tamamını devretmemişse veya tamamını devrettikten sonra yeni mallar edinmişse; miras sözleşmesi, aksine bir kural içermedikçe, yalnız sağlıkta devredilmiş olan malları kapsar.


Mirasbırakanın sağlığında malvarlığını devretmesi halinde, miras sözleşmesinde başka türlü bir kural yoksa, miras sözleşmesinden doğan hak ve borçlar atanmış mirasçının mirasçılarına geçer.


B. Mirastan feragat durumunda


I. Tenkis

Madde 573-Mirasbırakan, mirastan feragat eden mirasçıya, sağlığında terekenin tasarruf edilebilir kısmını aşan edimlerde bulunmuşsa; diğer mirasçılar miras paylaşımı davası açabiliyor. Bu durumda, mirastan feragat edenin sadece saklı payını aşan miktar tenkise tabi olur. Edimlerin değerlerinin mahsubu, mirasta denkleştirme kurallarına göre yapılır.


II. Geri verme

Madde 574- Mirastan feragat eden, tenkis sebebiyle terekeye bir malı veya diğer bir değeri geri vermekle yükümlü olursa; dilerse tenkise tabi değeri geri verir, dilerse almış olduklarının tamamını terekeye geri vererek mirastan feragat etmemiş gibi paylaşmaya katılır.Muvazaalı satışın iptali davası dilekçesi!
Miras sözleşmesinin tenfizi!
Miras payı üzerinde sözleşme!
Atanmış mirasçı nedir?
Muayyen mal vasiyeti ne demektir?
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com