Miras taksim sözleşmesi zamanaşımı!

Miras taksim sözleşmesi zamanaşımı!

Miras taksim sözleşmelerinden doğan borçlar için kanunda özel bir zaman aşımı öngörülmediğinden miras taksim sözleşmesi zamanaşımı 10 yıllık süreye tabidir. Bu sözleşmelerde zaman aşımının başlangıcı, ferağ ümidinin kesildiği andır...Miras taksim sözleşmesi zamanaşımı!


Miras taksim sözleşmelerinden doğan borçlar için, kanunda özel bir zamanaşımı öngörülmediğinden 10 yıllık zaman aşımı geçerli oluyor. Bu sözleşmelerde zaman aşımının başlangıcını, ferağ ümidinin kesildiği an olarak kabul etmek gerekiyor. Taksim sözleşmesi ile mirasçılara verilmesi kararlaştırılan taşınmaz mallar üzerinde taksim sözleşmesine uygun olarak zilyetlik kurulmuşsa zamanaşımı işlemiyor. Bu durumda dava konusu olan taşınmazın parselinin kadastro beyannamesi, tutanağı ve dosyası getirtilip, kadastro tespit tarihi belirlenmeli, payların teşkilinden sonra taksim sözleşmesine uygun olarak zilyetliğin kurulup kurulmadığı ve diğer deliller araştırılarak karar verilmesi gerekiyor.


Taksim sözleşmesi hukuksal niteliği itibariyle bir borç doğurucu işlemdir. Sözleşmelerin doğumuna, ifasına ve sona ermesine ilişkin Borçlar Hukuku kurallarına tabidir. 


Medeni Kanun'un miras yolu ile kazanılması hükümleri miras bırakanın ölümü ile ona ait taşınmazların mirasçılara intikali ile ilgili olup, mirasçılar arasında taksim yoluyla kazanılmasına uygulanmıyor. 


Tapu Sicil Tüzüğü'nün 19. maddesi tapuda yapılacak tescillerde tapu memurunun ne şekilde hareket edeceğine, hangi belgeleri arayacağını belirtir. Bu durum Medeni Kanun'un 633. maddesi gayrimenkul mülkiyetinin kazanılması için tapu siciline kayıt şarttır, şeklinde açıkça belirtilmiştir. 


Medeni Kanun'un 634. maddesi mülkiyeti nakleden akitlere aittir. Taksim mukavelesi mülkiyeti nakleden bir akit sayılamaz. Bu akit iltizami bir borç ilişkisini doğurur. Borç ilişkisinden doğan ifayı talep hakkı belli bir sürenin geçmesi nedeniyle zamanaşımına uğrayabilir. Borçlar Kanunumuz zamanaşımını borcu sona erdiren sebepler arasında saymıştır.


Miras taksim sözleşmelerinden doğan borçlar için kanunda özel bir zaman aşımı öngörülmediğinden miras taksim sözleşmesi zamanaşımı 10 yıllık zaman aşımına tabidir. BK mad. 125'te zaman aşımını kesen ve durduran nedenlere ilişkin hükümler miras taksim sözleşmeleri için de geçerlidir.


Miras taksim sözleşmesi zamanaşımı başlangıcını taşınmaz mal satış vaatlerinde olduğu gibi ferağ ümidinin kesildiği an olarak kabul etmek gerekiyor. Öyle ise miras taksim sözleşmesi ile mirasçılara verilmesi kararlaştırılan taşınmaz mallar üzerinde taksim sözleşmesine uygun olarak zilyetlik kurulmuşsa zamanaşımı işlemez.Miras taksim sözleşmesi!
Muayyen mal vasiyeti ne demektir?
Miras taksim davası!
Miras taksim sözleşmesi noter harcı!
Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com