Çukurova Balkon

Mirgrup İnşaat Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Mirgrup İnşaat Yatırım Anonim Şirketi kuruldu! Mirgrup İnşaat Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Mirgrup İnşaat Yatırım Anonim Şirketi, Ahmet Birol Çabuk Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 1 milyon TL'lik sermaye ile 12 Haziran'da Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Ihlamur Sokak, Uphill Court Towers'ta kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!Mirgrup İnşaat Yatırım Anonim Şirketi, Ahmet Birol Çabuk Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 1 milyon TL'lik sermaye ile 12 Haziran'da kuruldu. 


Mirgrup İnşaat Yatırım Anonim Şirketi iş konusu; İNŞAAT : Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, yurtiçinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar,park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, Türkiye sınırları içinde ve yabancı ülkelerde,resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi  taahhüt etmek, Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları,mahalli idareler,belediyeler,yapı kooperatifleri,özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik,kablo döşeme tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek,her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planlarını hazırlamak, uygulamalarını yapmak, her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya parke ve cam cila, duvar kağıdı, halı fleks, asma tavan kartonpiyer, fayans, kalebodur,su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak, her türlü bina, büro,tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje,teknik hesaplar, danışmanlık, etüd araştırma, tasarım,fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek, durum (halihazır), kadastro, yer altı maden ocakları, deniz dibi tünel ve yol, su, kanalizasyon,gibi şerit haritalarının yapımı, parselasyon planlarının yapımı ,ıslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı,her türlü hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.Kentsel dönüşüme tabi olan veya olmayan yerlerde kat karşılığı binalar ve her türlü inşaat işleri yapmakHer türlü inşaat işlerinde ve diğer sektörlerde yatırımda bulunabilir. Şirket  yukarıdaki Meşgale konuları ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir,   a)   Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, bayilik, distribütörlük, mümessillik, müşavirlik,pazarlamacılık, ve  toptancılık işleri yapmak,   b)  Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emtia, akreditif ve yatırım kredileri, açık kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek,   c)   Şirketin faaliyet konularına giren, sınai, ticari, yatırım ve faaliyetlerde bulunmak,   d)   Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü  mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,   e)   Gerek 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası gerek sonradan çıkarılan Kanun, Kararname ve Yönetmelik hükümleri ile sair ilgili yürürlük hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticarî işletmelere iştirak etmek,   f)    Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel  tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,   g)   Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için gerekli her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idare binaları ve hizmet binaları ile depolama, bekletme, arındırma ve muhafaza depoları ile buna mümasil tesislerin kurulması, bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşaa etmek, bunları alıp satmak, kiraya vermek, kiraya almak, devir ve ferağ etmek ve üzerlerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,   h)  Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap  etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerine de irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, gayri menkullerle ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz, tevhit, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları yapmak. Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar alabilir, satabilir.   I)   Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu ve şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları  almak, ipotek tesis etmek ve fek etmek, ticari işletme rehni akdetmek,   j)   Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak gerekli bilumum ruhsatnamelerin ve müsaadelerin istihsali, iktisabı, her türlü marka, patent , ihtira haklarının ve beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, ustalık (know how) ın model.


Mirgrup İnşaat Yatırım Anonim Şirketi adres: Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Ihlamur Sokak, Uphill Court Towers Kat:4 No:A1-B/21