Muğla Menteşe'de 8.9 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Muğla Menteşe'de 8.9 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul! Muğla Menteşe'de 8.9 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Menteşe Belediye Başkanlığı, Muğla Menteşe'de yer alan 8 gayrimenkulü satışa çıkardı.Menteşe Belediye Başkanlığı, Muğla Menteşe'de yer alan 8 gayrimenkulü 8 milyon 932 bin 500 TL satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 24 Temmuz 2019 tarihinde saat 14:00'de gerçekleştirilecek.

Menteşe Belediye Başkanlığından

1- Menteşe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda mülkiyet bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen
8 adet taşınmazların; 1. Sıra nosunda bulunan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile, geri kalan 7
adet taşınmaz’ da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilandaki sırasıyla “Menteşe Belediyesi Meclis
Salonunda” (İskender Alper Kültür Merkezi) 24.07.2019 tarihinde saat 14:00 ‘de İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda satılacaktır.2- İhale dokümanı (Şartname, Teklif Mektubu, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Menteşe Belediyesi, Orhaniye Mahallesi, 8 Nolu Sokak,
Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir.
3- İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan
İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. İkametgâh Belgesi,
2. Nüfus Kayıt Örneği,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi
Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı
olduğuna dair belge,
2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile
yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C) ORTAK BELGELER:
1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesine uygun olarak hazırlanacak geçici teminat mektubu veya makbuzu,
2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
3. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
4. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’,
5. Menteşe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge.
D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (A)
veya (B) ile (C)maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin
edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
F) İsteklinin yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri
Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri gerekir.
4- İhaleye katılacak olan istekliler, ‘Kapalı Teklif Usul’ünde tekliflerini yazılı olarak yapacaklardır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan
sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya
mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın
üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
5- Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya
düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
6- İhaleye katılacak olan iştirakçilerden; 2886 sayılı D.İ.K 45. Maddesine istinaden ihaleye katılacak olan isteklilerin istenilen belgeleri, 2886 sayılı
D.İ.K 35/a maddesine istinaden ihaleye katılacak olan isteklilerinde, Teklif Dosyalarını en geç 24.07.2019 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar Emlak ve
İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Kanununun
37. Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü
mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada
meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
7- 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.
8- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna
itiraz edemezler.
9- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
10- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
11- Taşınmazların satış bedeli idareye peşinen ödenecektir.
12- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.