Muş'ta İl Özel İdaresi'nden 8.2 milyon TL'ye satılık su binası!

Muş'ta İl Özel İdaresi'nden 8.2 milyon TL'ye satılık su binası!

Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı; Muş Merkez'de yer alan müştemilatlı kargir toprak su binasını 4 Şubat 2015 tarihinde saat 10.45'te satışa çıkarıyor.


Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı; Muş Merkez'de yer alan müştemilatlı kargir toprak su binasını satışa çıkarıyor. Resmi kurum alanında kalan su binasının toplam alanı 7 bin 907 metrekare. 


Toplam muhammen bedeli 8 milyon 258 bin 480 TL olarak belirlenen su binasının ihalesi; 4 Şubat 2015 tarihinde saat 10.45'te Muş İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacak.İhale ilanı:TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

1 - İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Muş İl Özel İdaresine ait, Muş Merkez Kültür Mahallesinde bulunan pafta, ada,  parsel numarası, imar durumu, m² ’si, geçici teminat tutarı ve muhammen bedeli belirtilen taşınmazın satış işi.

2 - İhalenin Yapılış Şekli:

İhale konusu satış, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 500,00.-TL karşılığında Muş İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Bitlis Yolu Üzeri Otogar Karşısı Eski Fidanlık Yeri Merkez/MUŞ) temin edebilirler.

4 - Geçici Teminat Miktarı:

Geçici teminat tutarı Muhammen Bedelin %3’üdür. Geçici teminat nakit olarak Muş T.C. Ziraat Bankası Şubesindeki TR 57 0001 0000 9529 1747 7350 01 Nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 - İhalenin Tarihi Saati Yeri:

Söz konusu yerin ihalesi 04/02/2015 Çarşamba günü, saat 10:45'de Muş İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binası (Bitlis Yolu Üzeri Otogar Karşısı Eski Fidanlık Yeri Merkez/MUŞ) Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

6 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

a) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

c) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

d) Noterden tasdikli nüfus cüzdanı sureti( Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, ayrıca irtibat için telefon veya faks numarası

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2015 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

ı) Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı.(2015 Yılı)

i) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

7 - İhale Komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

9 - Tekliflerin Hazırlanması:

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

10 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.


Sıra No: 1

İl: Muş

İlçesi: Merkez

Niteliği: Müştemilatlı Kargir Toprak Su Binası

Pafta: 52-52A.d 52-52A

Ada: 47

Parsel: 5

Metrekare: 7.907,00

İmar Durumu: Resmi Kurum Alanı

Toplam Muhammen Beden (KDV Hariç): 8.258.480,00TL

Geçici Teminat

Tutarı %3: 247.755,00TL

İhale Tarihi ve Saati: 04.02.2015 / 10:45


İhale ilanı için tıklayın