Naiboğlu Yapı İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Naiboğlu Yapı İnşaat Limited Şirketi kuruldu! Naiboğlu Yapı İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Naiboğlu Yapı İnşaat Limited Şirketi Kadıköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Adnan Naiboğlu ve Muzaffer Memişoğlu tarafından kuruldu. 


Naiboğlu Yapı İnşaat Limited Şirketi Kadıköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Adnan Naiboğlu ve Muzaffer Memişoğlu tarafından kuruldu. 

Naiboğlu Yapı İnşaat Limited Şirketi konusu:
Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki tüm işlemleri yapabilir; Konusu ile ilgili komple tesis makine yedek parça hammaddeler ile yine mamül ve yarı mamül maddelerin sarf malzemelerinin ithalatı ihracatı üretimi ile dahili ticaretini yapabilir. Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari sınai mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir ve yine konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılabilir. Şirket konusu içinde kalmak şartı ile taahhüt işleri acentelik komisyonculuk ve mümessillik ile bayilik yapabilir acentelik ve bayilik verebilir. Şirket maksat ve mevzu gerçekleştirmek için gayrimenkul satın alıp satın alınan gayrimenkuller üzerinde bina inşa edip tesisler kurabilir yine maksat ve mevzuunun tahakkuku için gayrimenkulleri kiralayabilir. Konusu ile ilgili menkul mal ve gayrimenkullerin alımını satımını kiralanmasını kiraya verilmesini şirket adına tescil ettirilmesini ve fek edilmesini yapabilir. Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını ve iş makinalarını iktisap edip, devralabilir, satabilir ve kiralayabilir. Şirket adına borç alabilir, sözleşmeleri yapabilir ve kefalette bulunabilir, iştigal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapabilir. Şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği, menkul ipoteği ve menkul rehni alabilir, fek edebilir ve şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini verebilir. Faaliyet konusu ile ilgili gerekli servis ve bakım yerleri açarak işletebilir, her türlü yurtiçinde ve yurtdışında açılan fuarlara katılabilir. Kanunlar ve mevzuat hükümleri dairesinde şirketin maksat ve mevzuuna giren işler ile ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile işbirliği yapabilir yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir aynı mevzuu ile iştigal eden ortaklıkların aracılık yapmamak şartı ile hisse veya intifa senetleri ile tahvillerini satın alıp ve bu şekilde iktisap edilmiş esham ve tahvilatı satabilir know-how royalty ve distribütörlük patent franchising anlaşmaları yapabilir, lisans imtiyaz telif ve ihtira beratı ticaret ünvanı marka alameti farikalar gibi gayrimaddi haklar iktisap edebilir kullanabilir devredebilir satabilir ahara icara verebilir ve ahardan kiralayabilir. Şirket konusunu gerçekleştirmek için yürürlükteki yabancı sermayeyi teşvik kanunu ve bu kanunlara istinaden çıkarılacak karar ve yetkili bakanlıklar tebliğlerine göre ayni ve nakdi yabancı sermaye iştirakini kabul edebilir. Yurtiçi ve yurtdışında ilgili mercilerden izin ve ruhsat ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu İş Merk.5 No:12/60 KADIKÖY