14 / 08 / 2022

Ndk Metal Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.İstanbul Endüstri Ve Ticaret Serbest Bölge Şubesi açıldı!


Ndk Metal Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.İstanbul Endüstri Ve Ticaret Serbest Bölge Şubesi bugün Tuzla'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Melih Cevdet Yıldırım tarafından açıldı.Ndk Metal Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.İstanbul Endüstri Ve Ticaret Serbest Bölge Şubesi bugün Tuzla'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Melih Cevdet Yıldırım tarafından açıldı.

Ndk Metal Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.İstanbul Endüstri Ve Ticaret Serbest Bölge Şubesi konusu:
Şirket her türlü metal, sac, demir alımı satımı ile bunların pazarlanmasını ithalatını ve ihracatını yapabilir. Yine konusuyla ilgili olmak üzere bunların artıklarının değerlendirilmesini, hurdalarının alım satımı ve pazarlaması ile ticaretini yapabilir. Her türlü ambalaj atığının toplanması, ayrılması, geri kazanımı ve geri dönüşümü, Kağıt, karton, plastik, cam, teneke, alüminyum kutu ve sair her türlü ambalaj/-atıklarının ve artıklarının ayrı ayrı veya birlikte toplanması, ara depolanması, ayrıştırılması, toplanan ve ayrıştırılan atıkların cinslerine göre tasnifi, geri dönüşümü ve geri kazanımlarını sağlamak, bununla ilgili tesisler kurmak ve işletmek, kurulmuş olan tesislerden yararlanmak. Her türlü evsel atık, ambalaj atığı, hurda malzemeleri, tehlikeli, tehlikesiz, kimyasal, akü, pil, radyoaktif ve tıbbi atıkları toplamak, taşımak aktarma istasyonları, ara depolar, nihai depolar, bertaraf tesisleri, ayrıştırma, geri dönüşüm, geri kazanım tesisleri kurmak, amaç ve konusu ile ilgili Bakanlık, ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından, Valiliklerden, Büyükşehir Belediyelerinden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki, ruhsat, çalışma izinleri almak, taşıma lisansları, ön lisans ve işletme lisansları ve ruhsatları almak, gerektiğinde yurtdışına atık ihracatı ve yurtdışından atık ithali konusunda izinler almak. Ömürünü tamamlamış lastik geçici depolama tesisi kurmak işletmek ve bu amaçla ithalat ve ihracat yapmak, Tehlikeli tehlikesiz, özel atıklar ve ambalaj atıklar için makine imalatı gerçekleştirmek tesis kurmak ve kurulu tesisleri işletmek, Geri kazanım işlemlerinin yeterli olup olmadığına ilişkin test maksatlı laboratuvar kurmak veya kurdurtmak, kurulu laboratuvarları işletmek Geri dönüşüm, geri kazanım ve enerji üretimi işlemlerinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla araştırma geliştirme(Ar­Ge) çalışmaları yapmak. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ortaklarla ortak girişim, konsorsiyum, lisans, teknoloji transferi, know-how sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, çerçeve sözleşmeleri ve bilumum sözleşmeler akdedip bu bağlamda iş birliktelikleri oluşturup faaliyetlerde bulunmak. Üniversiteler, 3 bilim kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çevre bilincinin geliştirilmesi için, seminerler, kongreler düzenlemek, düzenlenenlere katılmak. Organik, inorganik, yanabilen, yanmayan, zehirli, kimyasal atıklarla, petrol ve petrol türevleri atıklarının, rafineri atıklarının, evsel, endüstriyel, elektronik, hafriyat, yeşil ve organik atık ve özel atıklarla her nevi atıkların, ayrı ayrı veya birlikte toplanması, ayrıştırılması, geri dönüşümü, geri kazanımı, bertarafı ile bu faaliyetlele ilgili aktarma stasyonlarının, ara depolama, depolama ve düzenli depolama, bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi ile her türlü atığın zararsız hale getirilmesi ile ilgili olarak yakma, düzenli depolama ve her türlü bertaraf faaliyetlerinde bulunmak, Petrol ürünleri ve türevlerinin alımı, satımı, ithali ile bunların pazarlanması için akaryakıt istasyonlarının ve servis istasyonlarının kurulması, depolanması ile bu tesislerin kiralanması ve işletmeciliğin yapılması, Petrol istasyonu, benzin istasyonu, oto gaz istasyonu LNG ve LPG istasyonları açmak. Bu istasyonlar içerisinde her türlü sosyal tesisleri ve konaklama tesisleri kurulabilir, bu tesisleri işletebilir, kiraya verebilir. Motorlu taşıt yağlama yıkama, tamir bakım alım satım yedek parça aksesuar lastik madeni yalar alım satımı ile her türlü bayilik ve mümessillik alabilir, verebilir. Konusu ile ilgili olarak Belediye kamu ve özel kurumların her türlü ihalelerine katılmak, teklif almak ve teklif vermek petrol ürünlerinin makine ve ekipmanlarını gerektiğinde ithal etmek, almak satmak naklini yapmak veya yaptırmak. Her türlü kimyasal maddeler alımı satımı üretimi ithali ihracını yapmak. Her türlü kimyasal maddenin üretiminde kullanılan ham maddelerin alımı satımı imalı ithali ve ihracatını yapmak. Her türlü bina yol köprü baraj gölet demir ve hava limanları kanal boru hattı gibi her türlü. inşaat ve yapıları ile hafriyat ve dekopaj işleri plan proje harita aplikasyon çalışmaları yapmak, ve bu konularda taahhütlerde bulunmak. Taş kum kireç ocakları almak kiralamak işletmek. Hazır beton ve yapı malzemeleri yapı taşı ve briket imal etmek alım ve satımını yapmak. İnşaat işleri ile alakalı her türlü malzeme, alet ve makinelerin demir çimenton sac gibi malzemelerin alımı satımı ve depolanmasını yapmak. Şirket konusuna giren her türlü bayındırlık tesislerinin, inşaat ve taahhüt işlerini yapmak yaptırmak. Bu tür işlerle uğraşanlara ortak olmak veya ortak almak. Şirket konusuyla ilgili her türlü gayrimenkul alım satımını yapabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Yine konusuyla ilgili olarak müşavirlik hizmeti verebilir ve alabilir. Otel motel tatil köyü kamping dinlenme evleri restoran eğlence merkezleri inşaatları yapar. Şirket konusuyla ilgili olarak her türlü gıda ve ihtiyaç malzemelerinin alımı satımı imalatı ithalatı ihracatı toptan ve perakende pazarlamasını yapar. Her türlü gıda maddelerinin şevki ile ilgili olarak taşıma araçları satın almak veya kiralamak gerektiğinde kiraya vermek. Her türlü gıda maddesi çerçevesinde alkollü ve alkolsüz ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.