Çukurova Balkon

Numara 14 Ofis Yönetimi ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Numara 14 Ofis Yönetimi ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu! Numara 14 Ofis Yönetimi ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Numara 14 Ofis Yönetimi ve Danışmanlık Limited Şirketi, Umbrella Holdıngs S.À.R.L tarafından 10 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Şişli, 19 Mayıs Mahallesi'nde kuruldu.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Numara 14 Ofis Yönetimi ve Danışmanlık Limited Şirketi, Umbrella Holdıngs S.À.R.L tarafından 10 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Şişli, 19 Mayıs Mahallesi'nde kuruldu.


Numara 14 Ofis Yönetimi ve Danışmanlık Limited Şirketi iş konusu; İş merkezi (ofis) kurmak işletmek, diğer Regus grup şirketlerinin faaliyette bulunacakları iş merkezleri için uygun alanlar bulmak, bu alanlar için kira sözleşmeleri akdetmek, gerçek ve tüzel kişilere iş merkezi ve ofis hizmetlerinde gerekli olan her türlü personel, sekretarya, bilgisayar, posta kutusu, telekonferans, telefon, faks ve benzeri hizmetler sunmak ve bu hizmetler için gerekli diğer altyapı ve donanımları sağlamak, hazır yemek servisi temin etmek, toplantı salonlarını konferans, kongre, seminer ve benzeri etkinlikler için tahsis etmek ve ayrıca şirketin amacına yönelik olarak söz konusu hizmetler için personel eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, ve bu konularda danışmanlık vermek, konusu ile ilgili ürünlerin distribütörlüğünü üstlenmek, başkalarına distribütörlük vermek ve bu mallarla ilgili mümessillik ve acente faaliyetlerini yerine getirebilir.    Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir:  a. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli olan taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve organizasyon faaliyetlerinde bulunabilir;  b. Şirket faaliyeti için gerekli olan makineleri, yedek parçaları, ekipman ve araçları alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir;  c. Şirket, faaliyet amacını gerçekleştirmek için piyasa araştırması yapabilir, uluslararası organizasyonlara hizmet sağlayabilir ve bu organizasyonlarla işbirliğinde bulunup, sözleşme akdedebilir, ülke içinde ve dışındaki fuarlara katılabilir, her türlü açık artırımlara, artırmalara ve eksiltmelere katılabilir; d. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar uyarınca gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yabancı uzman ile personel çalıştırabilir;  e. Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü reklam işleri yapabilir; f. Amaçlarının gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir ve hukuki işlemleri yapabilir. g. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için patent, tasarım, know-how, imtiyaz, marka, teknik bilgi, yardım, lisanslar ve gayri maddi hakları ve fikri mülkiyet hakları devralabilir, devredebilir, tescil ve terkin ettirebilir, kiralayabilir, kullanabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir; h. Amaç ve konusu ile ilgili hallerde ilgili makamlardan gerekli izinleri almak kaydı ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir,  bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen  veya kısmen devralabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir;  i. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket özel depo, ofis, bina, inşaat alanı, gayrimenkuller ve tesisler kiralayabilir, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaatlar yapabilir veya yaptırabilir. Üçüncü şahıslar adına ipotek alabilir ve verebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak kira şerhi de dahil ayni ve sair haklara sahip olabilir, tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Her türlü taşıt aracını iktisap edebilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlarla ilgili işlemlerde ilgili sicillere şerh ve tescil ya da terkin başvurusunda bulunabilir. Satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları üzerinde ayni haklar tesis edebilir, tapu kütüğü ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir,   j. Aracılık faaliyeti yapmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir; k. Konusuna giren tüm dallarda amacını gerçekleştirmesi için teşviklerden yararlanabilir, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli veya diğer her tür teminat altına alınan veya alınmayan kredileri alabilir, amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap edebilir ve borçları iltizam edebilir, garanti sözleşmeleri yapabilir;  l. Şirket Özelleştirme İdaresi veya diğer kamu kuruluşları tarafından açılan her türlü ihalelere katılabilir, hisse veya blok olarak satışa sunulan hisseleri alabilir. m. Şirket, sahip olduğu veya geliştirecek olduğu her türlü gayrimenkul ile ilgili olarak imar izni, inşaat ruhsatı gibi gerekli her türlü ruhsat ve izin için başvuruda bulunabilir.


Numara 14 Ofis Yönetimi ve Danışmanlık Limited Şirketi adres: Şişli, 19 Mayıs Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No.20/1 Kat: 5