ÖİB'den Bodrum Ortakent'teki gayrimenkul satışına onay!

ÖİB'den Bodrum Ortakent'teki gayrimenkul satışına onay! ÖİB'den Bodrum Ortakent'teki gayrimenkul satışına onay!

Bodrum Ortakent'te yer alan 1.456 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satışı  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar kapsamında onaylandı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kararı kapsamında  Bodrum Ortakent'te yer alan 1.456 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın satışı onaylandı.

Karar Sayısı: 1459

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca; özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muğla ili, Bodrum ilçesi, Ortakent Mahallesi, 230 ada, 8 parseldeki

1.456.28    m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihale sonucunda verilen;

"Muğla ili, Bodrum ilçesi, Ortakent Mahallesi, 230 ada, 8 no.lu parselde bulunan

1.456.28    m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesinde 6.300.000 (altımilyonüçyüzbin) Türk lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ebru Cemile ÇİÇEN'e ihale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ebru Cemile ÇİÇEN'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 6.260.000 (altımilyonikiyüzaitnuşbin) Türk lirası bedelle ikinci teklifi veren Demircioğiu Mermer Sanayi ve Ticaret Taahhüt Ltd. Şti.'ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Demircioğiu Mermer Sanayi ve Ticaret Taahhüt Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline"

dair 10/4/2019 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına ve bu karar çerçevesinde Taşınmaz Satış Sözleşmesinin imzalanması ile işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.