Ölüm halinde mirasçıların sorumlulukları nelerdir?

Ölüm halinde mirasçıların sorumlulukları nelerdir?

Miras, bir kimsenin vefat etmesi ile sahip olduğu varlıkların yasal mirasçılara intikal etmesi halinde söz konusu oluyor. Peki, miras kaldıktan sonra ne yapılır? Ölüm halinde mirasçıların sorumlulukları nelerdir?


Ölüm halinde mirasçıların sorumlulukları nelerdir?

Miras, bir kimsenin vefat etmesinin ardından geride bıraktığı mal varlığına deniyor. Medeni Kanun gereğince ölüm halinde miras kalması durumunda yasal mirasçıların yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları bulunuyor.


Ölüm Halinde;

Mirasçıların miras paylarını gösteren ve veraset ve intikal vergisi beyannamesine eklenmesi gereken mirasçılık belgesi, 01.10.2011 tarihine kadar yalnızca sulh hukuk mahkemesinden alınırken, 6217 sayılı İdari Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1512 sayılı Noterlik Kanununda yapılan değişiklik sonucunda, 01.10.2011 tarihinden itibaren mirasçılarca sulh hukuk mahkemesinin yanı sıra noterlerden de veraset ilamı alınır, 


Ölenden intikal eden mal varlığı için tarha yetkili vergi dairesine veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilir,


Mirasçıların mükellefiyetiyle ilgili ve özellik arz eden diğer işlemleri yerine getirilir.


Veraset ve intikal vergisi beyannamesi..

Verginin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bulunan değerlerinden, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde yazılı borç ve masrafların indirilmesinden sonra kalan miktardır.


Kendilerine veraset yoluyla veya ivazsız surette mal intikal eden mükellefler, ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere bu malları aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden faydalanarak;


-Mükellefler veraset ve intikal vergisi konusuna giren mallarını, 7338 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen değerleme ölçülerine göre değerleyeceklerdir.


-Bu Kanunda değerleme ölçüsü belirtilmeyen malların ise Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme ile ilgili 3’üncü bölümdeki esaslara göre değerlendirilecektir.Ölüm halinde yasal mirasçılar kimlerdir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com