Önalım hakkından feragat!

Önalım hakkından feragat! Önalım hakkından feragat!

Önalım hakkından feragat edilebilir mi? Paylı mülkiyete tabi hisseli taşınmazlarda önalım hakkından feragat istemi nasıl oluyor? sorularının cevapları hakkında detaylı bilgi almak için haberimizi inceleyebilirsiniz..

Önalım hakkından feragat


Paylı mülkiyette, taşınmazın paydaşlarından birinin payını bir üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşların aynı sözleşmesel şartlarla bu payın öncelikle alıcısı olabilme yetkisini kendilerine veren hakka, önalım hakkı deniyor. Önalım hakkından feragat edildiği takdirde pay sahipleri, satışa konu olan pay üzerinde öncelikle olarak satış hakkına sahip olmayacaklarına dair pay sahibine güvence veriyor.Önalım hakkından feragat konusunun resmi bir sözleşme ile yapılması ve bu sözleşmenin tapuya şerh edilmesi gerekiyor. Hissedarların noterde yapacakları feragat sözleşmesini tapuya şerh ettirmesi durumunda artık paydaşların önalım hakkı ortadan kalkıyor. Ancak bu durum yeni malikler açısından geçerli olmuyor, bir başka deyişle siz bu hakkınızdan feragat ettikten sonra aynı parselde malik sıfatı kazanan bir başkası siz payınızı satarken aleyhinize şufa davası yöneltilebiliyor. 
Sözlü olarak verilen feragat beyanları yasa koyucu tarafından 1.1.2002 tarihinden itibaren geçersiz sayılmıştır, fakat noterden onaylanmamış tapuya şerh verilmemiş feragat sözleşmeleri her zaman delil başlangıcı sayılır. Ayrıca Medeni Kanun madde 2'de düzenlenen dürüstlük kuralının ihlali olarak yargılamada ileri sürülebiliyor.


Önalım hakkı ne demektir?

Paylı mülkiyet nedir?

Paylı mülkiyetin sona erdirilmesi!


Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com