Ontaryio İnşaat ve İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu!

Ontaryio İnşaat ve İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu! Ontaryio İnşaat ve İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu!

Ontaryio İnşaat ve İthalat İhracat Limited Şirketi, Abdulnaser Kanaan, Mohamad Al Bezreh tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 10 Haziran'da Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi, 10. Yol Sokak'ta kuruldu.

Ontaryio İnşaat ve İthalat İhracat Limited Şirketi, Abdulnaser Kanaan, Mohamad Al Bezreh tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 10 Haziran'da kuruldu. 


Ontaryio İnşaat ve İthalat İhracat Limited Şirketi iş konusu; AMAÇ VE KONU: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut,işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerindekat karşılığı binalar yapmak. 2-Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7-Her türlü dekorasyon işleri,tamirat ve boya işleri yapmak. 8-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12-Durum (halihazır), kadastro,yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.        Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için; a)Şirket, konusu ile ilgili olarak kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve mersimi ifa ederek lüzumlu izin, imtiyaz, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alâmetifarika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, know-how anlaşmaları yapabilir, bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinden lisans anlaşmaları yapabilir. b) Şirket, maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için konusu ile ilgili tüm bankalar, şirketler, kurumlar ve şahıslardan her türlü sınaî iş ve teşebbüslere girişebilir. Uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, ayni ve kefalet kredileri temin edebilir, teminat gösterebilir ve bunları tescil ettirip fesh edebilir. c) Şirket, konusu ile ilgili başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis edebilir ve bunları tescil ettirip fesh edebilir. d) Şirket, konusu ile ilgili bilimsel ve teknik konularda araştırmalar yapabilir, yaptırabilir, seminerler düzenleyebilir, bunları organize edebilir. Bu bilimsel ve teknik konularda yayıncılık yapabilmek için gerekli her türlü işlemleri yapabilir. e) Şirket, konusu ile ilgili yürürlükteki mevzuat gereğince yasaların izin verdiği ölçüde ve gerektiğinde ilgili mercilerden izin almak suretiyle her türlü malın yurtiçinde ve yurtdışında ithalatını, ihracatını, imalatını, toptan veya perakende alımını, satımını ve pazarlamasını yapabilir. f) Şirket, faaliyet konuları ile ilgili olarak hammadde, katkı maddesi, mamul, yarı mamul, makine, yedek parça, teçhizat ve diğer tüm malzemeleri ithal ve ihraç edebilir, pazarlayabilir, kiralayabilir ve dağıtabilir. k) Şirket, bilgi ve becerisini kullanarak yurtiçinde veya yurtdışında şirket faaliyet konuları ile ilgili fabrika ve tesisler kurabilir veya başkalarına kurdurabilir, mevcut olanları daha da geliştirebilir ve ilerletebilir. Gerektiğinde bunları özel ve tüzel kitlelere devir ve temlik edebilir. l) Şirket, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve her çeşit teminat kredisi temin edebilir. Bu amaçla gerekirse gayrimenkullerinin ve menkullerini ipotek edebilir veya sair şekilde yükümlülük altına sokabilir. m) Şirket, aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile tahvil ve diğer menkul kıymetleri iktisap edebilir, satabilir ve bu gibi menkul kıymetler üzerinde her türlü haklar tesis edebilir.           Şirket, yazılı amaç ve konular dışında kalan işlerle uğraşmak isterse ana sözleşme değişikliği için önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığından.


Ontaryio İnşaat ve İthalat İhracat Limited Şirketi adres: Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi, 10. Yol Sokak, No:9 Kat:2