Orman Köylülerinin Kalkındırılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik!

Orman Köylülerinin Kalkındırılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik!

Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik bugün; 4 Kasım 2013 Pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler...


YÖNETMELİK


Orman Genel Müdürlüğünden:


ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


MADDE 1 – 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşmak üzere, orman köylülerinin kalkındırılmalarına katkıda bulunmak ve ormanlara olabilecek baskıyı azaltmak için orman köylülerine, kooperatiflere ve kooperatif üst kuruluşlarına verilecek kredi ve hibenin kullanım usul ve esaslarını belirlemektir.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elde edilen gelirler ile bu gelirlerden yapılacak harcamaları, verilecek kredi ve hibenin çeşitlerini, genel ve özel şartlarını, esaslarını, vade ve faiz hadlerini yıllık iş programının hazırlanmasını, uygulanmasını ve gelirlerin takibini kapsar.”


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile 13 üncü ve 29 uncu maddelerine, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (j) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.


“j) Orman köylüsü: Orman köyü/mahallesinde kredi ve hibe tespit tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle ikamet etmekte olan halkı,”


“k) Orman köyü: Mülki sınırları içerisinde Devlet ormanı olan köyler ile daha önce orman köyü iken 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüşen yerleri,”


“n) Hibe: Proje uygulaması için gerekli girdilerin teminine ilişkin harcamaların geri ödemesiz tutarı,”


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(4) Gelirler, Genel Müdürlük ile Banka arasında yapılacak protokol uyarınca Genel Müdürlük adına T.C. Ziraat Bankasında açılan Orman Köylüleri Kalkındırma Gelirleri hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarlar, Banka tarafından haftalık dönemler halinde ilgili bölge müdürlüğü muhasebe birimi hesaplarına aktarılır.”


MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Hibenin kullanım esasları


MADDE 7 – (1) Hibe ödeneği, bütçe gelirlerinden sağlanır.


(2) Hibe konuları şunlardan oluşur:


a) Orman köylülerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkısı bulunacağı öngörülen ürünlerin tanıtım ve deneme amaçlı kullanımı için yapılacak harcamalar.


b) Ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluş projeleri.


c) Mücbir sebepler ile orman köylülerinin uğradıkları zararın giderilmesine ilişkin harcamalar.


(3) Hibe desteği, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konular için her yıl Genel Müdürlükçe belirlenecek oranlarda verilebilir.


(4) Hibe sözleşmesi, 17 nci maddenin birinci fıkrasına göre düzenlenir.


(5) Hibe ödemeleri, 18 inci maddenin ikinci ve beşinci fıkralarına göre gerçekleştirilir.


(6) Taahhüt ihlâlinde verilen hibenin tamamı bu Yönetmeliğin 19 uncu madde hükmüne göre geri alınır.”


MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 10 – (1) Orman köylülerine, kooperatiflere ve kooperatif üst kuruluşlarına verilecek aynî ve nakdî kredi desteğinde aşağıdaki şartlar aranır:


a) Sosyal kredi niteliği taşıyan, 8 inci maddede belirtilen hizmet ve faaliyetlerde köylü katkısı aranmaz.


b) Ekonomik kredi niteliği taşıyan, 9 uncu maddede belirtilen hizmet ve faaliyetlerde, proje tutarının en az yüzde onu (%10) oranında köylü katkısı aranır.


c) Kooperatif veya kooperatif üst kuruluşlarının kredi ile karşılanacak finansman ihtiyacı, proje tutarından özkaynak ve aynı proje için diğer kamu kuruluşlarınca sağlanan veya sağlanacağı belgelendirilen kredi ve hibe düşülerek tespit edilir.


ç) Kooperatif veya kooperatif üst kuruluşlarınca uygulanacak ekonomik amaçlı odun dışı orman ürünleri ile ilgili yeni projelerde toplam proje tutarının yüzde beşi (% 5), diğer ekonomik amaçlı yeni yatırım projeleri ile işletme sermayesi projelerinde proje tutarının en az yüzde onu (%10), modernizasyon ve genişletme projelerinde proje tutarının en az yüzde yirmi beşi (%25), oranında öz kaynak katkısı aranır. Arsa payı, proje sabit yatırım tutarının yüzde beşini (%5) geçemez. Kooperatif veya kooperatif üst kuruluşlarınca uygulanacak sosyal amaçlı projelerde öz kaynak katkısı aranmaz.


d) Kooperatif veya kooperatif üst kuruluşlarına verilecek kredilerde kooperatiflerin sorumluluk sınırı göz önünde bulundurulur. Kooperatif üst kuruluşlarına verilecek kredi desteğinde, kooperatif üst kuruluşunun ve uygulanacak projeye katılan kooperatiflerin orman köylerinde kurulmuş olması şartı aranır.”


MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile üçüncü fıkrası, beşinci fıkrasının (f) bendi ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“ç) Verilecek krediyi bildirilen şartlara göre kullanmayı ve geri ödemeyi taahhüt etmiş olması,”


“(3) Ekonomik konularda 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen konular haricinde her aileden yalnız bir kişiye kredi verilir. Borcunun tamamını Genel Müdürlükçe belirlenen geri ödeme planına göre aksatmadan bitirenlere sosyal ve ekonomik amaçlı yeni bir kredi verilebilir. Yine; doğal afet gibi nedenlerle daha önce kredilendirilen ve kredi borcu devam eden aile işletmelerinin toplam proje tutarının yüzde otuz (%30) ve üzerinde hasar görmesi ve bu durumun hasar tespit komisyonlarınca belirlenmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere tesisin yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla ek kredi verilebilir.”


“f) Projeli faaliyetlerle ilgili kredinin kullanılabilmesinde, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki katkı paylarının kooperatif ve kooperatif üst kuruluşlarının özkaynaklarınca öncelikle gerçekleştirilmiş bulunması,”


“(9) Krediler kademeli ve kontrollü olarak kullandırılır.”


MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Kredilerde öncelik”


MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 17 – (1) Krediden yararlanacak kişi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşlarından istenecek teminatlar şunlardır:


a) Kişilerden kredi sözleşmesi veya ipotek senedi.


b) Kooperatif ve kooperatif üst kuruluşlarından noter onaylı kredi sözleşmesi, banka teminatı veya ipotek senedi.”


MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.


“(2) Kredi desteği, Makam Onayı’nda belirtilen esaslara göre fatura, müstahsil makbuzu, avans makbuzu gibi belgelere istinaden düzenlenecek gerçekleşme raporuna bağlı olarak yapılır.”


“(5) Kişi ve kooperatiflerin kredi tutarları, kredi tahsisine ait Makam Onayı, kredi sözleşmesi ve gerçekleşme raporunun ekinde bulunduğu ödeme emrine istinaden kredi sahibinin veya kooperatifin banka hesaplarına veya vekâletname/temlikname ile vekâlet verilen kişinin/firmanın banka hesaplarına aktarılır.”


MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Taahhüt ihlâli


MADDE 19 – (1) Yatırım döneminde, Genel Müdürlükçe onaylanmış plan ve projeye uyulmaması taahhüt ihlâlidir.


(2) İşletme döneminde kredi ile edinilen taşınır ve taşınmazların amacına uygun kullanılmaması, Genel Müdürlükten izin alınmaksızın kiraya verilmesi, devredilmesi, satılması ve sözleşmede belirtilen hükümlere uyulmaması halleri taahhüt ihlâlidir.


(3) Yatırım döneminde, ihlâlin tespiti halinde kişi veya kooperatife; aykırı durumların doksan gün içinde düzeltilmesi için tebligat yapılır. Verilen sürenin sonunda uyarılan hususların yerine getirilmediği anlaşıldığında bakiye borç muaccel hale gelir ve kredinin verildiği tarihten itibaren geri alma tarihindeki kanuni faizi ile birlikte geri alınır.


(4) İşletme döneminde ise, ihlâlin tespiti halinde kişi veya kooperatife; aykırı durumların doksan gün içinde düzeltilmesi için tebligat yapılır. Verilen sürenin sonunda uyarılan hususların yerine getirilmediği anlaşıldığında bakiye borç tutarı tebligat tarihinde muaccel hale gelir ve tebligat tarihinden itibaren geri alma tarihindeki kanuni faizi ile birlikte geri alınır.


(5) Borcu muaccel hale gelen veya borcu sebebiyle icra takibine geçilen kooperatiflerin durumu, talepleri halinde bölge müdürlüğünce kurulacak bir komisyon tarafından incelenerek bir rapora bağlanır. Raporun Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, kooperatife bir yıla kadar süre verilebilir. Bu süre içinde raporda belirtilen hususların giderildiğinin belgelenmesi halinde eski sözleşme iptal edilerek yeni sözleşme yapılır. Sözleşmede proje konuları da dikkate alınarak en çok 7 yıla kadar yeni bir ödeme planı düzenlenebilir. Bu durumda borcun muaccel olduğu tarihten başlamak üzere yürürlükte olan kanuni faiz uygulanır.”


MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Geri alma


MADDE 21 – (1) Borcun vadesinde ödenmemesi halinde borç muaccel hale gelir. Bu durumda alacağın takibi işletme müdürlüğü hukuk birimince yapılır. Hukuk birimince borçluya dört aylık ek süre verilerek tebligat yapılır. Ek süre içinde ödeme yapıldığında, taksit tutarına kanuni faizi uygulanır ve taksit tutarı ile birlikte tahsil edilir.


(2) Borcun ek sürede eksik ödenmesi halinde, ödenen paradan önce faizler düşülür sonra kalan tutar anaparadan düşülür. Kalan anapara tutarı, ödeme gününde gecikilen süre için hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte alınır.


(3) Borcun dört aylık ek sürede ödenmemesi halinde kalan borcun tamamı; borcun muaccel olduğu tarihten geçerli olmak üzere muacceliyet tarihindeki kanuni faizi ile birlikte icra yoluyla tahsil edilir.


(4) Borçlular, borçlarını vade tarihinden önce diledikleri tarihte kapatabilirler.”


MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“Önceden kullandırılan kredilerin durumu


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012 yılından önce kredi kullananların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra muaccel hale gelen borçlarına kanuni faiz uygulanır.”


MADDE 16 – Bu Yönetmelik 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.