Osmaniye'de 2.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Osmaniye'de 2.5 milyon TL'ye satılık arsa!Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü , Osmaniye'de bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 2 milyon 518 bin 589,50 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR


Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünden:

MERSİN


İli: Osmaniye  

İlçesi/Köyü:Merkez/Çardak Köyü

Mevki: Devreyer

Cinsi: Tarla

Ada/Parsel No: 160/19

Yüz Ölçümü (m2): 7.195,97

Tahmini Bedel (TL): 2.518.589,50

Geçici Teminat: 75.557,69

İhale Tarihi: 08.12.2015

İhale Saati:10:00


1 - Tapu kaydı ve bilgileri ile tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmaz malın, 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale Karayolları 5. (Mersin) Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır. Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3 - Satışı yapılacak taşınmaz mal ile ilgili satış şartnamesi Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve şartname bedeli olan 250,00 TL.'nın (ikiyüzellitürklirası) Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

4 - İhaleye katılabilme şartları;

A) Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikamet göstermesi

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

d) Nüfus cüzdan fotokopisi

B) Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ( varsa telefon numarası, elektronik posta adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri makamlardan, 2015 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.

C) Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici Teminata ait alındı belgesi

b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

c) İhale Dosyası alındı belgesi

D) Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

5 - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir, posta ile yapılan müracaatlarda postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.