Özak Gayrimenkul genel kurul bilgilendirme dökümanı!

Özak Gayrimenkul genel kurul bilgilendirme dökümanı! Özak Gayrimenkul genel kurul bilgilendirme dökümanı!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda genel kurul bilgilendirme dökümanını yayınladı.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda genel kurul bilgilendirme dökümanı yayınlandı.

 

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması,
5 - 2017 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinde yapılan değişikliklerin onaya sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliğ'inin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
15 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - 2017 yılında gerçekleştirilen, geri alınan payların satış işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
18 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19 - Dilek, temenniler ve kapanış.


Genel kurul bilgilendirme dökümanı için tıklayın

pus