Özderici GYO davasında yeni gelişme!

Özderici GYO davasında yeni gelişme! Özderici GYO davasında yeni gelişme!

Özderici GYO, teminat alınmaksızın dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına, 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 20 Mart 2020 tarihinde oybirliğiyle karar verdi.Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) hukuki süreç hakkında yeni gelişmesini yayınladı. 

Özderici GYO, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava konusu bu işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde  Ankara  Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 20 Mart 2020 tarihinde oybirliğiyle karar verdi.

Özderici GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizce 18.12.2019 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında; Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 10.10.2019 tarih ve 57/1307 sayılı Karar'ının ve 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı Karar'ının yürütmesinin durdurulması ve Karar'ın yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali için 27.11.2019 tarihinde dava sürecinin başlatılmış olduğu, ayrıca ilgili Kurul Kararı ile bildirilen İdari Para Cezalarının 17.12.2019 tarihinde ödendiği bildirilmişti.

Başlatılan dava sürecinde, Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 2020/65 Esas sayılı dosyasında, 20.03.2020 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması talebimiz hakkında aşağıdaki kararı verdiği 08.04.2020 tarihinde Şirketimizce öğrenilmiştir. Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 20.03.2020 tarihli duruşmasındaki karar bölümü aynen şöyledir:

"Dava konusu 10.10.2019 tarih ve 57/1307 sayılı Kararın; davacılara ayrı ayrı 387.009,00.-TL idari para cezası uygulanması ve Şirketin genel kurul toplantısında sorumlu yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesine karar verilmesi durumunda, genel kurul karar tarihinden itibaren 10 gün içinde sorumlulara rücu işleminin tamamlanarak idari para cezasının sorumlulardan tahsil edilmesine ilişkin muhasebe kayıtlarının veya rücu işleminin gerçekleştirilmesi için yapılan yasal takibata ilişkin işlemler hakkında açıklamanın ilgili genel kurul tutanağı ile birlikte Kurula iletilmesi gerektiği ile zarara uğrayan yatırımcıların yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde Şirket ile bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri Ali Uğur Özderici ve Ahmet Özderici aleyhine dava açabilecekleri hususuna gündemde yer verilmek suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına ilişkin kısımları yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine,      

Dava konusu 10.10.2019 tarih ve 57/1307 sayılı Kararın; davacı Şirket aktifine alınan 54 adet bağımsız bölümden oluşan gayrimenkulün 30.11.2019 tarihine kadar elden çıkarılması, satın alma maliyetine kanuni faiz eklenmesi suretiyle bulunan tutardan aşağı bir bedelle elden çıkarılması halinde aradaki farkın davacı gerçek kişiler tarafından davacı şirkete ödenmesi; söz konusu bağımsız bölümlerin tamamının 30.11.2019 tarihine kadar elden çıkarılamaması durumunda, elden çıkarılamayan bağımsız bölümler için iade bedelin şirketin yaptığı ödemeye kanunî faizin eklenmesi suretiyle bulunan tutardan az olmayacak şekilde belirlenmesi ve bu bedelin davacı gerçek kişiler tarafından davacı şirkete iade edilmesi suretiyle söz konusu satış işleminin iptaline ilişkin kısmı ile 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı Kurul Kararı'nın iptali istemi yönünden ise, açıkça hukuka aykırılık bulunduğu ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava konusu bu işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 20/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.