25 / 05 / 2022

Özyol Taahhüt İnşaat Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!


Özyol Taahhüt İnşaat Hizmetleri Anonim Şirketi, Mehmet Tanju Özyol Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Hasan İlhan Tufan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 100 bin TL sermaye ile 29 Temmuz'da Beşiktaş'ta kuruldu.Özyol Taahhüt İnşaat Hizmetleri Anonim Şirketi, Mehmet Tanju Özyol Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Hasan İlhan Tufan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 100  bin TL sermaye ile 29 Temmuz'da Beşiktaş'ta kuruldu. 


Özyol Taahhüt İnşaat Hizmetleri Anonim Şirketi iş konusu; Şirketin amacı,Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak özellikle inşaat taahhüt ve tadilat hizmetlerini yerine getirmek üzere sanayi ve ticaret kollarında ihtiyaç duyulan ham madde,mamül , yarı mamül ve yan ürünlerin satışı, pazarlaması, ithalatı,ihracatı dahil diğer ilgili tüm dış ticaret faaliyetlerinde bulunmaktadır.Şirket amacına ulaşabilmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir. a) Çalışma konusu ile ilgili hammaddeleri,yardımcı malzemeleri, işletme, ambalaj malzemelerini makine teçhizat, zaruri aksam, yedek parça, takım, yarı mamul ve mamulleri yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir, kiralayabilir veya sair yollardan edinebilir; konusu ile ilgili her türlü ticari, mali sınai işlemleri yapabilir ve bu işlemleri yapan diğer şirketlerin hisse senetlerini satın alabilir, bu nevi şirketleri kurabilir veya kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir. b) Şirket, konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan marka, patent, ihtira beratı, lisans, imtiyazlar,ruhsatnameler ve  benzeri haklara sahip olabilir, devralabilir, kullanabilir veya üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen devredebilir. c) Şirket amaçlarına ulaşmak için lüzum göreceği her türlü menkul ve gayrimenkul mallara, ticari işletmelere ve haklara sahip olabilir, ipotek ve diğer teminat ve güvenceler kabul ve fek edebilir, sahip olduğu malları elden çıkarabilir,_satabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde rehin, irtifak, üst hakkı gibi ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, gerektiğinde fek edebilir, veya her türlü hakları iktisap edebilir, ayni sermaye olarak kabul edebilir, koyabilir ve her türlü tasarrufta bulunabilir. d) Şirket yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili bilumum anlaşmaları yapabilir. Kredi ilişkileri kurabilir, ödünç alabilir ve verebilir Yasal şartlara uymak kaydı ile tahvil ihraç edebilir. Şirket gerçek ve tüzel üçüncü kişiler lehine kefalet ve ipotek verebilir. Neticesi itibariyle kefalet hükmü doğuran ciro, aval ve benzeri işlemleri yapabilir. Ticaret siciline kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde ya da iç yönergede belirtildiği şekilde yönetim kurulu kararı ile atanan şirketi ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler, - bir yönetim kurulu kararı ile başkaları yetkilendirilmedikçe- ipotek, ticari işletme rehni veya kefalet oluşturmaya, şirket adına her türlü ticari senedi keşideye, tescil için başvurmaya ve ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olacaklardır.   e)Şirket mevcut mevzuat dahiline yerli ve yabancı sermaye ile yeni şirketler kurabilir,şirket ve/veya ortaklık, ortak teşebbüslere iştirak edebilir ve bunlar dahilinde işbirliği yapabilir; fabrika, imalathane, atölye, ticarethane kurabilir; her nevi ticari sınai ve mali muamelelerde bulunabilir, resmi ve özel taahhütlerde bulunabilir, mağazalar, depolar satış yerleri ve müşavirlik büroları açabilir ve işletebilir;  yurt içinde ve dışında acentelik ve bayilik kurabilir, ihracat ve ithalat yapabilir. f)İhtiyaç olan bölümlerde yabancı uzman veya personel istihdam edebilir, çalışanlarını yurtiçi ya da yurtdışında eğitime alabilir ve benzer eğitim işleri yürütebilir. g)İlgili mevzuatla aranan izinlere tabi olmak koşuluyla, Türkiyede ya da yurtdışında temsilci, acente ya da danışmanlar atayabilir ve Şirketin iştigal konusuyla bağlantılı benzer aracılık faaliyetleri yürütebilir.  Kendisi ile ilgili sigortalarda sigorta acenteliği yapabilir. Şirketin maksat ve mevzuuna aykırı olmamak ve aracılık yapmamak veya portöy yöneticiliği faaliyetinde bulunmamak kaydı ile sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuatın izin verdiği ölçüde sermaye piyasalarında her türlü sermaye piyasası işlemi yapabilir. h) Şirket işleri için vasıta temellük edebilir ve bunları devir ve temlik edebilir ya da satışa çıkarabilir. ı)Yurtiçinde ya da yurtdışında, faaliyet alanına giren ihalelere katılabilir. i) Şirket amaçlarının gerçekleştirilmesini destekleyecek ya da kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunabilir. Ayrıca Emtiayadayalı hedge (korunma) işlemi kati bir alım satıma dayalı olmalıdır. Bir emtiaya dair toplam hedge (korunma)işlemi o emtiaya ait beklenen yıllık tahmini tüketimin 75%-80%inden fazla olamaz. Hedge (korunma) işlemi şirketin tespit edilmiş emtia alımına yapacağı ödeme tutarının kesinliğini artırmada kullanılmalıdır. Şirket emtia fiyatlarını spekülatif olarak etkileyecek hedge işlemi yapamaz.


Özyol Taahhüt İnşaat Hizmetleri Anonim Şirketi adres: Beşiktaş, Vişnezade Mahallesi, Alaeddin Yavaşca Sokak, Maçka Polat Apartmanı 10/12